พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: โครงการสนันสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน
ฮิต: 1048
รายงานประจำเดือนกันยายน  2558

โปรแกรมสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน

ภาค

จำนวนตำบลทั้งหมด

จำนวนกองทุน

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนสมาชิก(คน)

จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)

จำนวนคณะกรรมการ(คน)

ทั้งหมด

เข้าร่วม

ก่อนปีปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ก่อนปีปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล

333

179
53.75%


3,256

2,307

50,797

108,800

65,177,577

175,351,113

5,768

ภาคกลาง

924

482
52.16%


4,380

4,228

92,478

267,731

104,490,584

527,496,027

27,470

ภาคตะวันตก

525

395
75.24%


3,633

3,503

115,953

268,025

81,470,867

524,173,304

14,437

ภาคตะวันออก

522

465
89.08%


4,411

4,233

149,574

444,379

373,723,835

1,199,225,352

18,266

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

863

681
78.91%


19,539

7,882

552,574

846,526

429,232,303

1,502,400,046

19,186

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

1,142

847
74.17%


10,546

9,924

342,049

690,953

152,878,944

1,316,736,054

29,054

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

698

623
89.26%


5,910

5,693

122,324

535,746

165,341,015

1,449,000,859

19,093

ภาคใต้ตอนบน

520

529
101.73%


4,682

4,417

52,018

625,622

50,023,543

972,948,502

19,356

ภาคใต้ตอนล่าง

565

575
101.77%


4,540

4,297

359,581

526,433

76,360,536

1,148,408,268

23,284

ภาคเหนือตอนบน

771

663
85.99%


7,028

6,520

351,651

719,636

282,832,400

1,368,620,447

23,628

ภาคเหนือตอนล่าง

594

570
95.96%


4,204

3,700

161,253

355,047

220,373,232

772,648,431

15,726

รวม

7,457

5,967
80.58%


72,129

56,704

2,350,252

5,388,898

2,001,904,836

10,957,008,403

215,268วันที่แสดง : 1/10/2558
WF2.2-RE-1 รายงานที่มาของกองทุนสวัสดิการชุมชน

      ปีข้อมูลล่าสุด  

      วันที่ก่อตั้งองค์กร -  

      ปีงบประมาณองค์กร -   

      ภาค ทั้งหมด, จังหวัด ทั้งหมด, อำเภอ ทั้งหมด  

      เลือกตำบลส่วน ท้องที่   

      อปท.ทั้งหมด  

      ที่มาเงินกองทุน :  เงินสมทบสวัสดิการจากสมาชิก,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อบต./เทศบาล/อบจ.),สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.),หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (ที่นอกเหนือจากการสมทบที่ผ่าน พอช.),อื่นๆ,เงินบริจาค

      สถานะกองทุน :  ดำเนินการ

 


ลำดับที่

ภาค

จำนวนกองทุน
(กองทุน)


จำนวนสมาชิก
(คน)


จำนวนหมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)


ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน(บาท)

เงินกองทุนทั้งหมด

[6]

[64]

[65]

[66]

[67]

[75]

1

ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล

179

108,800

3,256

175,351,113.26

101,502,550.00

14,379,210.00

50,584,775.00

2,935,064.54

5,135,147.72

814,366.00

2

ภาคกลาง

482

267,731

4,380

527,496,027.95

310,091,696.65

41,885,571.00

112,893,473.00

13,300,725.70

47,007,637.01

2,316,924.59

3

ภาคตะวันตก

395

268,025

3,633

524,173,304.55

295,355,021.00

31,048,473.00

119,078,576.00

12,526,549.00

64,581,114.31

1,583,571.24

4

ภาคตะวันออก

459

444,379

4,411

1,199,225,352.52

834,212,442.76

44,230,800.17

125,185,587.00

56,203,148.36

135,214,432.74

4,178,941.49

5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

677

846,526

19,539

1,502,400,046.65

950,920,486.78

92,397,409.00

290,905,877.00

41,709,548.00

119,351,674.87

7,115,051.00

6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

832

690,953

10,546

1,316,736,054.27

938,325,508.75

52,579,566.90

226,320,579.00

51,665,285.00

43,661,954.58

4,183,160.04

7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

609

535,746

5,910

1,449,000,859.13

949,817,498.23

45,323,310.24

226,678,574.00

15,040,627.56

208,420,592.57

3,720,256.53

8

ภาคใต้ตอนบน

529

625,622

4,682

972,948,502.48

584,383,674.00

55,525,063.82

235,959,133.00

22,323,453.00

71,177,359.66

3,579,819.00

9

ภาคใต้ตอนล่าง

564

526,433

4,540

1,148,408,268.85

725,434,271.55

25,266,676.00

155,748,300.98

125,735,490.00

114,729,967.31

1,493,563.01

10

ภาคเหนือตอนบน

663

719,636

7,028

1,368,620,447.11

910,829,759.81

108,526,789.00

243,356,948.86

23,463,404.13

78,928,090.76

3,515,454.55

11

ภาคเหนือตอนล่าง

569

355,047

4,204

772,648,431.04

483,665,324.34

36,068,097.00

86,609,370.00

119,409,296.00

45,665,360.70

1,230,983.00

รวมทั้งหมด

  5,958

5,388,898

72,129

10,957,008,407.81

7,084,538,233.87

547,230,966.13

1,873,321,193.84

484,312,591.29

933,873,332.23

33,732,090.45

วันที่แสดง : 1/10/2558

WF2.2-RE-3 รายงานจำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามขนาดของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

      ปีข้อมูล ล่าสุด  

      วันที่ก่อตั้งองค์กร -  

      ปีงบประมาณองค์กร -   

      ภาค ทั้งหมด, จังหวัด ทั้งหมด, อำเภอ ทั้งหมด  

      เลือกตำบลส่วน ท้องที่   

      อปท.ทั้งหมด  

      สถานะกองทุน :  ดำเนินการ

 


ลำดับที่

ภาค

จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุน)

รวมทั้งหมด(กองทุน)

ไม่เกิน 200 คน

201-500 คน

501-1,000 คน

1,001-1,500 คน

1,501-2,000 คน

2,000 คนขึ้นไป

[1]

ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล

141

26

11

0

1

0

179

[2]

ภาคกลาง

421

42

11

2

4

0

480

[3]

ภาคตะวันตก

304

55

17

6

6

7

395

[4]

ภาคตะวันออก

371

33

26

11

5

11

457

[5]

ภาคเหนือตอนบน

547

54

28

16

7

11

663

[6]

ภาคเหนือตอนล่าง

485

46

26

6

3

2

568

[7]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

491

58

36

15

4

3

607

[8]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

461

47

82

39

24

23

676

[9]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

669

89

44

23

4

1

830

[10]

ภาคใต้ตอนบน

432

57

18

7

5

10

529

[11]

ภาคใต้ตอนล่าง

522

26

10

2

2

2

564

รวมทั้งหมด

  4,844

533

309

127

65

70

5,948

วันที่แสดง : 1/10/2558
WF2.2-RE-4 รายงานตารางแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการประเภทต่างๆ

      ปีข้อมูล ล่าสุด  

      วันที่ก่อตั้งองค์กร -  

      ปีงบประมาณองค์กร -   

      ภาค ทั้งหมด, จังหวัด ทั้งหมด, อำเภอ ทั้งหมด  

      เลือกตำบลส่วน ท้องที่   

      อปท.ทั้งหมด  

      สถานะกองทุน :  ดำเนินการ

 


ชื่อสวัสดิการ

จำนวนเงิน(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ

18,902,443

1.13

สวัสดิการกรณีเสียชีวิต

759,528,482

45.23

สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล

344,672,985

20.52

สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร

36,667,734

2.18

สวัสดิการคนด้อยโอกาส/คนพิการ

22,791,860

1.36

สวัสดิการค่าตอบแทนคณะกรรมการ

13,692,723

0.82

สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

4,267,111

0.25

สวัสดิการผู้สูงอายุ

37,261,270

2.22

สวัสดิการเพื่อการศึกษา

47,758,149

2.84

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

2,915,168

0.17

สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ

206,720,162

12.31

สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

20,681,433

1.23

สวัสดิการอื่นๆ

163,583,090

9.74

รวมทั้งหมด

1,679,442,610

100

วันที่แสดง : 1/10/2558

หมายเหตุ :

   ร้อยละของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการประเภทต่างๆ

   จำนวนกองทุนทั้งหมด 6009 กองทุน

   จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการแล้ว 5585 กองทุน

   จำนวนกองทุนที่ยังไม่มีการจัดสวัสดิการ 424 กองทุน

WF2.2-RE-5 รายงานตารางแสดงรายการใช้สวัสดิการประเภทต่างๆของสมาชิก

      ปีข้อมูล ล่าสุด  

      วันที่ก่อตั้งองค์กร -  

      ปีงบประมาณองค์กร -   

      ภาค ทั้งหมด, จังหวัด ทั้งหมด, อำเภอ ทั้งหมด  

      เลือกตำบลส่วน ท้องที่   

      อปท.ทั้งหมด  

      สถานะกองทุน :  ดำเนินการ

 


ชื่อสวัสดิการ

จำนวนรายการ

คิดเป็นร้อยละ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ

9,071

0.62

สวัสดิการกรณีเสียชีวิต

102,225

6.96

สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล

690,740

47.06

สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร

42,915

2.92

สวัสดิการคนด้อยโอกาส/คนพิการ

39,175

2.67

สวัสดิการค่าตอบแทนคณะกรรมการ

10,241

0.70

สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

13,274

0.90

สวัสดิการผู้สูงอายุ

129,634

8.83

สวัสดิการเพื่อการศึกษา

89,167

6.07

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

1,861

0.13

สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ

44,659

3.04

สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

80,507

5.48

สวัสดิการอื่นๆ

214,427

14.61

รวมทั้งหมด

1,467,896

100

วันที่แสดง : 1/10/2558

หมายเหตุ :

   ร้อยละของรายการการใช้สวัสดิการประเภทต่างๆของสมาชิก

   จำนวนกองทุนทั้งหมด 6009 กองทุน

   จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการแล้ว 5585 กองทุน

   จำนวนกองทุนที่ยังไม่มีการจัดสวัสดิการ 424 กองทุน

WF2.2-RE-6 รายงานตารางแสดงจำนวนกองทุนที่จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ

      ปีข้อมูล ล่าสุด  

      วันที่ก่อตั้งองค์กร -  

      ปีงบประมาณองค์กร -   

      ภาค ทั้งหมด, จังหวัด ทั้งหมด, อำเภอ ทั้งหมด  

      เลือกตำบลส่วน ท้องที่   

      อปท.ทั้งหมด  

      สถานะกองทุน :  ดำเนินการ

 


ชื่อสวัสดิการ

จำนวนกองทุน(กองทุน)

คิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนกองทุนทั้งหมด


คิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนกองทุนมีการจัดสวัสดิการ


ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ

377

6.27

6.75

สวัสดิการกรณีเสียชีวิต

5,198

86.50

93.07

สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล

5,350

89.03

95.79

สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร

4,785

79.63

85.68

สวัสดิการคนด้อยโอกาส/คนพิการ

2,404

40.01

43.04

สวัสดิการค่าตอบแทนคณะกรรมการ

387

6.44

6.93

สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

548

9.12

9.81

สวัสดิการผู้สูงอายุ

1,649

27.44

29.53

สวัสดิการเพื่อการศึกษา

2,282

37.98

40.86

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

112

1.86

2.01

สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ

1,342

22.33

24.03

สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

908

15.11

16.26

สวัสดิการอื่นๆ

2,340

38.94

41.90

วันที่แสดง : 1/10/2558
WF2.2-RE-7 รายงานตารางแสดงจำนวนการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆของกองทุน

      ปีข้อมูล ล่าสุด  

      วันที่ก่อตั้งองค์กร -  

      ปีงบประมาณองค์กร -   

      ภาค ทั้งหมด, จังหวัด ทั้งหมด, อำเภอ ทั้งหมด  

      เลือกตำบลส่วน ท้องที่   

      อปท.ทั้งหมด  

      สถานะกองทุน :  ดำเนินการ

 


ลำดับที่

ภาค

จำนวนกองทุน (กองทุน)

รวมทั้งหมด
(กองทุน)


1 ประเภท

2 ประเภท

3 ประเภท

4 ประเภท

5 ประเภท

6 ประเภท

7 ประเภท

8 ประเภท

9 ประเภท

10 ประเภท

11 ประเภท

12 ประเภท

13 ประเภท

[1]

ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล

5

7

34

32

31

19

20

5

22

2

0

0

0

177

[2]

ภาคกลาง

3

8

122

89

90

53

43

34

14

0

0

0

0

456

[3]

ภาคตะวันตก

3

10

83

47

63

48

45

31

42

3

1

0

0

376

[4]

ภาคตะวันออก

1

6

124

86

77

60

23

8

50

7

1

1

0

444

[5]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

0

5

209

91

91

72

40

28

40

8

3

1

0

588

[6]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

4

9

282

137

84

76

59

43

26

4

1

0

0

725

[7]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

4

9

165

132

90

61

38

29

40

4

0

0

0

572

[8]

ภาคใต้ตอนบน

4

11

65

83

102

82

47

61

46

15

2

0

0

518

[9]

ภาคใต้ตอนล่าง

2

2

59

128

136

67

53

61

34

6

2

0

0

550

[10]

ภาคเหนือตอนบน

2

15

246

126

97

67

24

24

6

0

0

4

36

647

[11]

ภาคเหนือตอนล่าง

8

10

258

87

59

42

32

21

11

4

0

0

0

532

รวมทั้งหมด

  36

92

1,647

1,038

920

647

424

345

331

53

10

6

36วันที่แสดง : 1/10/2558

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter