playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ลำดับ รายชื่อกองทุน สมาชิก
ครบ1ปี
สมาชิก
ทั้งหมด
 เงินกองทุนทั้งหมด 
จังหวัดน่าน
1 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศิลาแลง 1495 1637 545,675.00
2 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด 437 578 52,440.00
3 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอวน 592 625  71,040.00
4 กองทุนสวัสดิการออมวันละ1บาทตำบลศรีษะเกษ 969 982 353,685.00
5 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแก่น 379 578 266,044.56
6  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวใหญ่ 687 685 88,440.00
7 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน 1679 1942  1,621,356.00
8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองจัง 307 332 121,180.00
9 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฝายแก้ว 920 1031 335,800.00
10 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพงษ์ 397 713  144,905.00
11 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถืมตอง 584 895 326,675.00
12 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริม 338 438  166,915.00
13 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สา 706 836   427,317.00
จังหวัดเชียงราย
14 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงกาหลง 2345 2929  1,910,775.00
15 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจดีย์ 751 826  778,545.00
16 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลป่าหุ่ง 135 276   117,780.00
17 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลสันติสุข 110 110  79,110.00
18 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลแม่เย็น 104 161 62,018.00
19 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลยางฮอม 176 196   134,040.00
20 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลม่วงคำ 102 110   56,650.00
21 กองทุนสวัสดิการวันละบาทชุมชนตำบลรอบเวียง 749 893   937,110.00
22 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลป่าตาล 136 229  230,440.00
23 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลแม่สลองนอก 862 1458 683,299.00
24 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลเวียง 84 150 23,516.00
25 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันสลี 492 520  249,350.00
26 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลจอมหมอกแก้ว 204 218 74,460.00
27 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันมะเค็ด 203 213   118,650.00
28 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลโยนก 160 335   122,275.00
29 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า 451 519  397,490.00
30 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลศรีค้ำ 101 107   36,360.00
31 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลหัวง้ม 110 130 63,000.00
32 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก 128 146  74,170.00
33 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลดอยงาม 120 170 43,200.00
34 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไม้ยา 106 106 37,100.00
35 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลแม่เงิน 244 328   119,720.00
36 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลทรายขาว 109 109 90,810.00
37 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลผางาม 108 111  123,985.00
38 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลเวียง 114 135   85,345.00
39 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลเทอดไทย 712 923  260,000.00
40 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตับเต่า 102 102 20,400.00
41 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียง 232 232   122,446.00
42 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านโป่ง  192 192   96,405.00
43 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่  111 111   96,500.00
44 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กรณ์ 105 155   56,575.00
45 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด  195 195 70,500.00
46 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันมะค่า  276 276   98,280.00
47 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทานตะวัน 105 105 44,625.00
48 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเวียงชัย  102 102 37,230.00
49 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง  105 1110   130,070.00
50 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโป่งงาม  865 1236   412,321.00
51 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงยาย  138 195   160,400.00
52 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าสัก  217 217 79,205.00
53 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเจริญเมือง 241 241   87,965.00
54 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงราย  213 236  172,895.00
จังหวัดสุโขทัย
55 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลนาทุ่ง 455 722 263,530.00
56 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลทับผึ้ง 417 498   181,770.00
57 เครือข่ายพัฒนาสังคมฯกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลดงคู่ 155 352   124,292.00
58 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตึก 1341 2128  1,248,457.00
59 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ1บาทต.ไกรกลาง 656 1088 565,093.00
60 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลวังไม้ขอน-วังพิณพาทย์ 590 638  232,870.00
61 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำขุม 311 368  134,320.00
62 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลตาลเตี้ย 239 255  186,880.00
63 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลวังลึก 116 189 23,400.00
64 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลบ้านแก่ง 154 222 81,030.00
65 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังใหญ่ 167 172 62,780.00
66 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสารจิตร 275 322  138,563.00
67 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านป้อม 194 277 101,105.00
68 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองมะพลับ 650 676  246,740.00
69 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่างิ้ว 487 717  279,997.00
70 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลท่าชัย 140 151 55,115.00
71 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองจิก 103 284  103,660.00
72 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะคร้อ 157 232  143,380.00
73 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย 419 686 250,390.00
74 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านด่าน 589 650 237,250.00
75 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง 220 283 30,295.00
76 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามเรือน 213 276 100,740.00
77 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว 1321 1373  1,130,405.00
78 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีนคร 616 738 966,885.00
79 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังลึก 155 155   56,575.00
80 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 219 465 81,760.00
81 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีนคร 230 244   89,060.00
82 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านซ่าน 197 197 71,905.00
83 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไกรใน 594 721  223,600.00
84 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโตนด 120 120 43,800.00
85 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านสวน 170 199   72,635.00
86 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลคลองยาง 122 287  144,905.00
87 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดเกาะ 291 418  152,570.00
88 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าชัย 164 169   35,490.00
89 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไชยชนะศึก 104 391 72,099.00
จังหวัดเพชรบูรณ์
90 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหล่มสัก 135 135   130,000.00
91 กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน 152 152   95,238.00
92 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาซำ 387 387  178,850.00
93 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยไร่ 430 555  202,575.00
94 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไขว่ 210 300   167,170.00
95 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฝายนาแซง 350 350  237,250.00
96 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุ่งคล้า 250 250   110,960.00
97 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุ่งน้ำเต้า 159 159   141,870.00
98 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านโสก 280 280  140,525.00
99 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำร้อนอ.เมือง 424 424  238,710.00
100 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังชมภู 113 246 81,360.00
101 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนางั่ว 763 883   321,120.00
102 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังโบสถ์ 150 285   111,635.00
103 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแดง 145 157   87,965.00
104 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไผ่ 168 367   192,240.00
105 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาเฉลียง 326 333  190,895.00
106 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยโป่ง 389 439  160,235.00
107 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามแยก 206 206   121,990.00
108 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูน้ำหยด 179 179   85,335.00
109 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลซับน้อย 310 310  147,825.00
110 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี 1000 1000   412,450.00
111 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางสาว 335 425   160,125.00
112 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุเตย 419 419  182,935.00
113 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุขาม 149 149   79,385.00
114 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา 483 483  176,940.00
115 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสะอาด 531 555 399,600.00
116 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชนแดน 320 320  230,400.00
117 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลซับเปิบ 350 350  134,250.00
118 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังศาล 130 130   53,850.00
119 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาลเดี่ยว 285 285  205,200.00
120 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการเมืองเพชรบูรณ์ 355 464  587,412.00
121 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสักหลง 307 667 375,335.00
122 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแซง 221 246   131,600.00
จังหวัดอุตรดิตถ์
123 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนานกกก 447 571  155,883.00
124 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลท่าอิฐ 327 367  119,355.00
125 กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลไผ่ล้อม 344 704 353,603.00
126 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเสา 641 1201  444,780.00
127 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฝายหลวง 484 598   218,270.00
128 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำริด 148 259 111,022.00
129 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังกะพี้ 238 238 259,545.00
130 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดล้า 61 393 23,400.00
131 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำไคร้ 487 550  177,755.00
132 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังดิน 375 419  136,875.00
133 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองคอน 149 149 69,047.00
134 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชัยชุมพล 27 115 31,348.00
135 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพี้ 44 104   35,276.25
136 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยมุ่น 100 100
137 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำไผ่ 48 184 41,844.00
จังหวัดพะเยา
138 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสว่างอารมณ์ 623 869   127,180.00
139 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 820 1413   164,000.00
140 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวังทอง 887 887  452,904.00
141 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุญเกิด 433 433   86,600.00
142 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลออย 179 228 45,600.00
143 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงบาน 1380 1915   421,300.00
144 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง 153 2277  455,400.00
145 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกล้วย 5477 5477  547,700.00
146 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคือเวียง 1730 1870  374,000.00
147 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านปิน 1,805 1821  364,200.00
148  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหล่ม 2001 2470 494,000.00
149  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันโค้ง 1322 1322 264,400.00
150  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านถ้ำ 2533 2875 575,000.00
151  กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดงเจน 3765 4342 743,110.00
152 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก 752 1764 352,800.00
153 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเหล่า 603 914 120,600.00
154 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยางขาม 1483 1483 296,600.00
155 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยแก้ว 1675 1839 335,000.00
156 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 828 1329 185,460.00
157  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนควร 465 804 93,000.00
158  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระ 1377 1377  275,400.00
159 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ 680 680  136,000.00
160 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กา 1844 2226  439,400.00
161 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านทราย 197 208   112,400.00
162 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ลาว 193 477   121,000.00
163 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง 871 871   174,200.00
164 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควร 790 900  198,000.00
165 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่อิง 431 449  91,180.00
166 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ 1830 1830  366,000.00
167 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเวียงลอ 263 273   108,100.00
168 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจุน 1199 1199  202,330.07
จังหวัดกำแพงเพชร
169 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสลกบาตร 130 130   49,468.00
170 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธำมรงค์ 941 1085   217,000.00
171 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ติดเชื้อตำบลคุยบ้านโอง 354 424  323,400.00
172 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองน้ำไหล 982 982  515,744.00
173 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงสามัคคี 148 184 67,160.00
174 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อถ้ำ 153 210 72,600.00
175 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโค้งไผ่ 254 516   118,910.00
176 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะตาล 189 270   98,550.00
177 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนแตง 120 120 43,800.00
178 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองสมบูรณ์ 458 641   112,700.00
179 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลระหาน 775 865  315,725.00
180 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังบัว 907 1044   104,400.00
181 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ลาด 907 1200   120,000.00
182 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าพุทรา 221 221 81,760.00
183 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังแขม 489 763  152,600.00
184 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางสูง 104 104   37,960.00
185 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหามแห 115 115 41,975.00
186 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองลานพัฒนา 464 464  169,360.00
187 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังชะโอน 274 292 35,040.00
188 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรงธรรม 2624 2088  401,235.00
189 กองทุนสวัสดิการวันละบาทตำบลแสนตอ 1005 522  288,080.00
190 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนครชุม 914 1208  440,920.00
191 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสักงาม 1041 1182  156,725.00
192 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังชะพลู 153 153   56,575.00
193 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน 220 220  169,650.00
194 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวถนน 210 230 10,500.00
195 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลานดอกไม้ตก 157 157  7,850.00
196 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าพุทรา 111 111 23,000.00
197 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังไทร 86 150 31,390.00
198 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังยาง 419 419  146,650.00
199 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะแบก 705 859  313,535.00
200 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรานกระต่าย 205 256   78,825.00
201 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ามะเขือ 319 866 17,320.00
202 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไม้กอง 166 240 24,000.00
203 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแม่แตง 107 107  21,400.00
204 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปางมะค่า 963 993  362,445.00
205 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 923 923 92,300.00
206 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง 621 621 226,665.00
207 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ทอง 1060 1434   143,400.00
208 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าขุนราม 106 240 87,600.00
209 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 120 120   55,430.00
210 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม 305 305   113,150.00
จังหวัดเชียงใหม่
211 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสารภี 252 628 90,720.00
212 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแฝก 221 699 239,473.90
213 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่อนปิ่น 237 241   89,790.00
214 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นาวาง 84 226   108,619.00
215 กองบุญสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยทราย 133 387  139,320.00
216 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียง 111 378  172,852.00
217 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองแหง 53 243  127,880.00
218 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอย 475 827   444,810.00
219 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขี้เหล็ก 97 227  135,480.00
220 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาว 171 409  159,499.00
221 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง 410 411 503,229.00
222 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฮอด 191 372 44,640.00
223 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวังตาล 396 464 146,560.00
224 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางเนิ้ง 214 411 147,960.00
225 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นะ 168 239 86,040.00
226 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลาง 1675 1795  1,002,000.00
227 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่ 1281 1682  1,148,088.00
228 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่แฝก 1083 1143  1,377,029.00
229 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ 883 1039  325,215.00
230 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลข่วงเปา 255 606   108,400.00
231 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า 265 926   164,160.00
232 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าไผ่ 140 197   68,668.00
233 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชิงดอย 141 155   59,299.23
234 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง 121 266  67,118.00
235 กองทุนสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนตำบลน้ำแพร่ 478 893   172,080.00
236 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหลวง 150 372 93,166.00
237 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าบง 111 361   53,690.00
238 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีดงเย็น 174 215   72,545.64
239 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร้องวัวแดง 115 115 43,800.00
240 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันต้นหมื้อ 100 200  91,156.61
241 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโป่งทุ่ง 120 120 41,500.00
242 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบวกค้าง 105 113  106,791.36
243 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่างเคิ่ง 109 253   32,469.00
244 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม 227 227   69,575.00
จังหวัดแพร่
245 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังชิ้น 323 475 151,170.00
246 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลน้ำเลา 82 391 76,910.00
247 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเด่นชัย 106 134 26,650.00
248 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงทอง 671 686 583,280.00
249 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ 217 279   103,022.00
250 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลร่องกาศ 109 145   66,800.00
251 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลสบสาย 112 117 57,840.00
252 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลบ้านกวาง 200 209 73,270.00
253 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลแม่ยางฮ่อ 88 110 62,940.00
254 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลหัวฝาย 76 432 54,742.00
255 กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหนุน 115 245  127,356.00
256 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลแม่คำมี 116 189 116,460.00
257 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลร่องฟอง 242 378   100,200.00
258 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลร้องกวาง 338 430  180,787.00
จังหวัดลำพูน
259 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทากาศ 110 167 13,931.00
260 กองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลเวียงยอง 270 353 42,360.00
261 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองจี้ 1299 1787 652,255.00
262 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเรือน 105 422 50,640.00
263 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลป่าซาง-ปากบ่อง 561 687 129,624.00
264 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 262 368 51,410.00
265 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีวิชัย 394 456 70,920.00
266 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงดำ 229 445 162,420.00
267 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าไผ่ 795 869 52,140.00
268  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุโมงค์ 5601 6317 4,949,665.00
269 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงน้อย 2165 2806 1,010,160.00
270 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านธิ 170 2705 461,400.00
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
271 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำ 230 601 198,405.00
272 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กิ๊ 254 273 125,486.00
273 สภากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมชุมชนตำบลปางหมู 123 140 91,416.82
274 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยวมน้อย 166 224 144,681.62
จังหวัดพิจิตร
275 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองพยอม 585 617 74,040.00
276 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองคูณ 180 193 23,160.00
277 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหลุม 281 281 33,720.00
278 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหว้า 50 560 100,800.00
279 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังกรด 439 439 103,450.00
280 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกู 140 140 51,100.00
281 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเขน 469 496 167,000.00
282 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำปะดา 194 194 64,200.00
283 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสากเหล็ก 527 527 126,480.00
284 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพทะเล 265 282 81,148.00
285 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาทราย 377 400 45,240.00
286 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองคะเชนท์ 326 335 118,990.00
287 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลย่านยาว 110 127 64,313.00
288 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าฬ่อ 113 248 55,461.00
289 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ขวาง 175 208 63,000.00
290 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา 103 103 79,595.00
291 กองทุนสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตายเทศบาลตำบลทับคล้อ 1333 1333  159,960.00
292 กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองในเขตเทศบาล 481 490  381,572.00
293 กองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งโม่ง 355 380  245,064.00
294 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหลุม 120 428   62,925.00
295 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ไทรงาม 50 105   38,325.00
296 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทราย 22 148 64,000.00
297 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังโมกข์ 699 843   151,996.81
298 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับคล้อ 379 396 47,520.00
299 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทรโรงโขน 303 315 60,500.00
จังหวัดลำปาง
300 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลล้อมแรด 3946 4769 7,209,829.00
301 กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาท
เพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลพระบาทวังตวง
512 592  842,499.00
302 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังทรายคำ 407 717  176,540.00
303 กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองยาว 974 1030  433,475.00
304 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก 1191 1479 1,576,726.00
305 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลเสริมซ้าย 225 600   112,049.00
306 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลเสริมกลาง 161 520 94,723.00
307 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาท  เพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ถอด 179 835  387,437.00
308 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ปะ 225 397  149,287.00
309 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเถินบุรี 261 388  270,053.00
310 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลนาโป่ง 811 1116  296,015.00
311 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ปุ 201 351  138,087.00
312 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเอื้อม 945 1447 1,268,924.00
313 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ 45 635  176,842.00
314 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขอ 117 926 233,325.00
315 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าตัน 765 1175  1,459,194.00
316 กองทุนสวัสดิการสังคมตำบลบ้านเสด็จ 1872 3009 2,017,722.71
317 กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทตำบลทุ่งฮั้ง 139 648 306,666.00
318 กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว 162 1020  355,551.00
319 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิชัย 683 2084  1,125,877.29
320 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลำปางหลวง 705 1496  378,187.24
จังหวัดพิษณุโลก
321 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินมะปราง 417 417 336,336.00
322 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนครไทย 1255 1524 556,260.00
323 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขม 609 654  238,710.00
324 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลวัดจันทร์ 245 485  179,508.00
325 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดโบสถ์ 113 472   167,740.00
326 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้อแท้ 133 174   82,493.00
327 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังนกแอ่น 231 231 84,315.00
328 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพร้าว 387 517   141,255.00
329 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าช้าง 208 220 75,920.00
330 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก 438 438  159,870.00
331 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านมุง 233 233   85,045.00
332 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไทรย้อย 1112 1857  405,880.00
333 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวรอ 306 418   111,690.00
334 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาบัว 372 372  135,780.00
335 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดพริก 201 201   73,365.00
336 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลงิ้วงาม 190 274   120,810.00
337 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพันเสา 187 590   67,694.00
338 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนิ่นเพิ่ม 323 556   117,280.00
339 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระท้าว 184 472 67,160.00
340 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังน้ำคู้ 790 1539 288,350.00
341 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดง 238 238   86,870.00
342 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 298 393   108,770.00
343 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินทอง 129 129 47,085.00
344 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงประคำ 146 253 56,022.00
345 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อโพธิ์ 141 172 51,469.00
346 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวงฆ้อง 630 753  229,950.00
347 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเฮี้ย 184 818 67,160.00
348 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าโพธิ์ 290 350  105,850.00
349 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงกอก 461 499 82,737.00
350 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอแข 561 843   247,911.00
351 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสวัสดิการกองทุนวันละบาทตำบลชุมแสงคราม 210 700   291,178.00
352 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังทอง 183 183   77,725.38
353 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนครป่าหมาก 145 186   55,825.00
354 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังทอง 268 268   50,350.00
355 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะตูม 346 626  126,290.00
356 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อทอง 274 298   100,010.00
357 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมพิราม 517 587  188,705.00
358 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางระกำ 158 224 57,670.00
359 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากโทก 274 297   100,010.00
จังหวัดตาก
360 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัวใต้ 132 132 73,260.00
361 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ท้อ 170 170   85,879.00
362 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่ามะม่วง 105 105 44,275.00
363 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลระแหง 101 101 84,048.00
364 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโป่งแดง 107 107   55,487.00
365 กองทุนสวัสดิการชุมชนชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัวเหนือ 215 215 75,250.00
366 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระธาตุ 175 175   63,875.00
367 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามเงา 130 130 14,500.00
368 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลย่านรี 216 216 77,760.00
369 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโบสถ์ 224 224 81,760.00
370 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังเจ้า 299 320   109,135.00
371 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาวัน 223 223 81,395.00
372 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุ้มผาง 104 104 55,000.00
373 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระ 150 150 54,750.00
374 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่หละ 160 160   116,500.00
375 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่วะหลวง 117 117  100,855.00
376 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ต้าน 110 110 40,150.00
377 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามเงา 137 143 50,005.00
378 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงทอง 300 320   116,800.00
379 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนตำบลด่านแม่ละเมา 105 105 48,135.00
380 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงเงิน 104 105   68,883.00
381 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านตาก 260 280 378,533.00
382 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอโคน 543 543 365,497.92
383 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ต้าน 150 165   58,947.00
384 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สอด 274 274  109,376.07
385 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ปะ 100 105   38,325.00
386 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ระมาด 112 120   48,068.00
387 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ระมาด 277 277  103,558.52
388 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่จะเราในเขตเทศบาล 216 216 78,840.00
389 เครือข่ายสวัสดิการกองทุนชุมชนตำบลวังหมัน 174 180 64,800.00
รวมทั้งหมด  173,350 231,301 91,735,958
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter