playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ลำดับ รายชื่อกองทุน สมาชิก
ครบ 1 ปี
สมาชิก
ทั้งหมด
 เงินกองทุนทั้งหมด 
  จังหวัดนครนายก      
1 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพริก 147 191 61,660.00
2 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีกะอาง 362 878 284,114.00
3 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางอ้อ 191 246   148,537.00
4 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง 365 514   353,064.00
5 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมณี 268 1027   448,980.00
6 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าทราย 127 179   106,395.00
7 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินตั้ง 343 379   360,620.00
8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ 151 182   189,435.00
9 กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลดอนยอ 536 664   779,640.00
10 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพร้าว 895 963   365,000.00
11 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีนาวา 184 277   180,675.00
12 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะหวาย 102 155 115,515.00
13 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะโพธิ์ 107 176 70,280.00
14 กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก  209 296   259,785.00
15 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายมูล 271 450   245,550.00
16 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชุมพล 102 124   108,040.00
17 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศีรษะกระบือ 330 423   295,285.00
18 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองหลาง 130 133 96,360.00
  จังหวัดสมุทรปราการ      
19 กองทุนรวมเพื่อการพัฒนาสวัสดิการตำบลบางโปรง 49 212 107,610.00
20 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกษา 103 137 56,538.00
21 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกษาใหม่ 139 475   166,075.00
22 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน 164 256 192,531.71
23 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง 201 302 149,170.00
24 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแพรกษา 84 252 57,005.00
25 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า 153 403 112,340.00
26 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง 40 220 77,760.00
27 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองด่าน 249 260 94,900.00
28 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองนิยมยาตรา 253 305 111,325.00
29 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองปลากด 157 465 143,234.00
30 กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลบางบ่อ 237 318   146,380.00
31 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลีน้อย 113 396   146,970.00
  จังหวัดจันทบุรี      
32 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะตอน 244 270   156,564.22
33 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกะจะ 100 197 90,000.00
34 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะขวาง 504 1038 25,130.00
35 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาบายศรี 546 546 2,152,529.00
36 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสีพยา 732 732 6,237,061.00
37 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะกาดเง้า 3099 3099  29,175,828.00
38 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขุด 1809 1809  9,011,172.00
39 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโขมง 1451 1451 5,637,465.00
40 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรำพัน 891 891 6,529,268.00
41 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะเคียนทอง 427 427   930,910.00
42  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชากไทย 239 239   322,062.00
43  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทเขลม 829 829 1,522,226.00
44 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทพนิมิต 1519 1519 8,804,660.00
45 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับไทร 547 547 3,732,530.00
46 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน 117 117 3,732,530.00
47  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังแซ้ม 2069 2069 5,960,766.00
48 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายขาว 249 249 1,805,478.00
49 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช้างข้าม 864 864 2,412,657.00
50 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกะไชย 764 764 3,275,848.00
51 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากน้ำ 1278 1278  1,381,193.00
52 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองชิ่ม 164 164 59,860.00
53 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแสลง 793 793 5,602,500.00
54 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองนารายณ์ 910 910 1,022,922.00
55 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 427 427 2,241,858.00
56 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งขนาน 103 150 53,135.00
57 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทนิมิต 100 156 72,050.00
58 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกวียนหัก  297 347 108,841.57
59 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้ว 520 520 1,549,751.00
60 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลับพลา 443 644  1,120,332.00
61 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมาบไพ 129 129 691,173.00
62 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดใหม่ 123 134 101,570.00
63 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 365 464   448,098.00
64 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังใหม่ 2,712 2,712  989,880.00
65 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองตาคง 271 271 1,147,059.00
66 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่ 219 470 171,550.00
67 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระแจะ 704 851  3,010,771.00
68 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว 383 408 1,419,572.00
69 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอ่างคีรี 1,333 1,494 545,310.00
70 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ่อ 1,059 1,059  5,721,917.31
71 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลซึ้ง 316 382 2,640,415.00
72 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางชัน 443 443 3,268,614.00
73 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อเวฬุ 355 480 546,511.00
74 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน 115 120 101,065.00
75 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าหลวง 230 250  1,041,552.00
76 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาวงกต 294 294 1,672,569.00
77 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าใหม่ 801 1,040 1,578,644.00
78 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนามไชย 497 499 2,350,435.00
79 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน 209 808 9,919,251.00
80 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าช้าง 835 962 451,303.00
81 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพวา 283 283 171,550.00
  จังหวัดระยอง      
82 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหว้า 128 179 76,800.00
83 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา 144 168 99,861.00
84 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังจันทร์ 186 405 93,315.00
85 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะพง 124 470   122,800.00
86 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพนานิคม 45 115 58,400.00
87 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลวกแดง 337 367 4,753,889.00
88 กลุ่มสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง 137 368 112,500.00
89 กองทุนสวัสดิการชมชนตำบลแกลง 150 180 54,750.00
90 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระแสบน  468 510   773,692.00
91 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชากบก 500  1,500 1,547,500.00
92 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินฆ้อ 253 390   109,823.00
93 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทางเกวียน 128 128 51,200.00
94 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลงตาเอี่ยม 180 192 108,610.00
95 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชำฆ้อ 200 300 75,288.00
96 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำเป็น 151 165  55,115.00
97 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยทับมอญ  326 381   136,425.00
98 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชิงเนิน  256 590 419,557.31
99 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านค่าย 150 200 73,000.00
  จังหวัดสระแก้ว      
100 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังสมบูรณ์ 250 450   174,226.00
101 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังน้ำเย็น 270 567   170,276.00
102 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับเสด็จ 380 423   138,700.00
103 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาพระยา 569 1131   400,000.00
104 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาหลังใน 300 980   209,385.00
105 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับพริก 260 528   248,007.00
106 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังใหม่ 310 833 291,471.29
107 กองทุนองค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลคลองไก่เถื่อน 400 829 136,481.00
108 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองม่วง 400 736   204,488.00
109 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมหาเจริญ 194 212 70,810.00
110 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองหินปูน 1119 1986   408,435.00
111 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองน้ำใส 626 851   222,960.08
112 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์ 411 618   357,664.00
113 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่องกุ่ม 379 379   138,335.00
114 กองทุนสวัสดิการช้าวบ้านตำบลหนองตะเคียนบอน 106 189 159,810.45
115 กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านแก้ง 137 211 168,014.00
116 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทัพไทย 541 582   176,546.00
117 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฟากห้วย 515 907   252,605.32
118 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคคลาน 209 390   176,676.00
119 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง 103 205 56,872.00
120 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกปี่ฆ้อง 110 122 61,386.29
121 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระเพลิง 140 692   255,706.00
122 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลผ่านศึก 273 357   203,192.45
123 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทัพราช 292 302   337,030.00
  จังหวัดปทุมธานี      
124 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขะแยง 262 282 167,170.00
125 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเดื่อ 81 128 72,466.00
126 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง 117 161 58,320.00
127 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงทองหลาง 192 349   167,302.68
128 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลำไทร 122 162 48,975.55
129 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางคูวัด 379 432 207,325.15
130 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพืชอุดม 407 545   331,959.00
131 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลำลูกกา 178 245 74,172.00
132 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลระแหง 278 371   280,520.00
133 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดสวาย 124 168 60,480.00
134 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหลักหก 108 112 41,730.00
135 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำลูกกา 388 420   205,749.00
136 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกระแชง 329 500   267,750.00
137 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระแชง 112 329 90,319.00
138 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางโพธิ์เหนือ 160 289 128,015.42
139 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงกาสาม 185 185   202,575.00
140 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฉาง 194 391   106,020.00
141 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงคอไห 75 160 45,750.00
142 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสามวัง 108 769   224,277.20
143 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดหลุมแก้ว 105 371   169,620.00
144 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงชำอ้อ 192 254   147,900.00
145 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลาครุ 70 175   109,800.00
146 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองเสือ 242 342   138,780.00
147 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกระบือ 136 136 113,287.50
148 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงบอน 130 205 104,812.74
149 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงบา  206 206 74,880.00
  จังหวัดกรุงเทพฯ      
150 กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตพระโขนง 422 422 329,480.00
151 กองทุนสวัสดิการชุมชรเขตดุสิต 264 578 138,938.93
152 กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตดินแดง 281 215 228,530.00
153 กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางบอน 720 612 345,546.75
154 กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางซื่อ 630 470 785,030.00
  จังหวัดฉะเชิงเทรา      
155 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยาว 457 483   705,350.00
156 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทพราช 112 150 54,750.00
157 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 104 104 89,486.00
158 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าทองหลาง 104 150 41,600.00
159 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก 100 100 36,865.00
160 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางคล้า 107 150 93,439.00
161 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองใหม่ 177 177   139,732.00
162 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงน้อย 135 147   108,270.00
163 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนฉิมพลี 89 120 80,192.00
164 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งพระยา 157 302 110,230.00
165 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะขนุน  669 713   260,245.00
166 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 123 141 51,465.00
  จังหวัดปราจีนบุรี      
167 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 698 814 297,110.00
168 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ 1313 1550  908,997.00
169 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนนทรี 387 854 271,561.00
170 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดงขี้เหล็ก 2517 3596 3,162,675.00
171 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพระ 216 854   150,058.00
172 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านทาม 1346 1653   681,679.00
173 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลย่านรี 279 344 101,835.00
174 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบเมือง 351 455 137,774.32
175 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกไม้ลาย 366 445   230,850.00
176 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงพระราม 154 263 69,496.20
177 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำพันตา 317 525   371,880.93
178 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา 415 1,040 683,110.00
179 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกุ้ง 256 386   155,865.34
180 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีมหาโพธิ 192 250 154,414.00
181 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงกระทงยาม 271 982   398,670.00
182 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด 149 522   106,745.03
183 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแขม 126 300 114,335.00
184 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว 150 897 203,140.00
185 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อทอง 102 1,399   544,300.00
186 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะพานหิน 215 215 98,000.00
187 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์งาม 158 606   327,770.00
188 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวหว้า 159 387 156,180.00
189 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่งดินสอ 170 223 72,740.00
190 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินหอม 2,683 3,315 2,316,570.00
191 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังดาล 128 231 159,212.73
192 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกี่ 303 351 110,595.00
  จังหวัดนนทบุรี      
193 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทรใหญ่ 340 850   245,481.00
194 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศิริชัยพัฒนา 463 649 505,142.00
195 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางรักน้อย 456 524   377,095.00
196 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางใหญ่ 477 537   232,000.00
197 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางม่วง 90 157   130,800.00
198 กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 72  111 39,960.00
199 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบัวทอง 115 262   133,833.83
200 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขวาง 110 152 110,955.00
201 กองทุนสวัสดิการชุมตำบลบางขุนกอง 176 350 133,144.90
  จัวหวัดตราด      
202 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วงน้ำขาว 900 962   203,280.00
203 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวใหญ่ 2,060 2,654 2,328,577.00
204 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินทราย 2,251 2,777 2,516,439.00
205 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว 334 589 470,140.00
206 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย 1,780 2,695 1,930,046.00
207 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าโสม 1,642 2,607 2,506,966.00
208 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแสนตุ้ง 270 480   350,432.00
209 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแสนตุ้ง 1,603 2,336 2,126,899.00
210 กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายตำบลห้วยแร้ง 3,302 4,997 4,730,422.00
211 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองคันทรง 1,047  1,333 1,480,168.00
212 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตราด  669 1,643   244,185.00
213 กองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตะกาง 958 1,705 1,610,223.00
214 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนนทรี 1,464 2,338 3,137,230.00
215 กองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตำบลบางปิด 970 1,339 3,839,115.00
  รวมทั้งหมด  97,131 136,170  211,095,515
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter