พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: โครงการสนันสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน
ฮิต: 1682

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล/เมืองไปแล้ว 5,660 กองทุน สมาชิกกองทุนรวมทั้งหมด 3,960,074 ราย เงินกองทุนรวม 4,259.64 ล้านบาท แยกเป็นเงินจากสมาชิก 2,807.15 ล้านบาทหรือร้อยละ 65 เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 155.71 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 (อปท.สมทบตามความสมัครใจ/ สถานะการคลังและส่วนหนึ่งสนับสนุนด้านอื่นที่ไม่เป็นเงินสมทบ)  เงินสมทบจากรัฐบาลผ่าน พอช.  1,058.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 นอกจากนั้นเป็นเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น   ภาคเอกชน เงินบริจาค ฯลฯ  281.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 สัดส่วนสมาชิกองทุนแยกเป็นคนวัยทำงาน 2,325,380 ราย เด็ก 638,256 ราย ผู้สูงอายุ 860,437 ราย  ผู้ด้อยโอกาส 109,310 ราย

rpw2-011056

rpw1-011056

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter