พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: สภาองค์กรชุมชน
ฮิต: 1755

ข้อแตกต่างระหว่างสภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาการเกษตรแห่งชาติ และคณะกรรมการหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด เปรียบเที่ยบกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาองค์กรชุมชน

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter