playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.   ชื่อโครงการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อการปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติงาน   ของสำนักงานภาคใต้

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานภาคใต้   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 183,000 บาท

3.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เป็นเงิน 128,519.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 สืบราคาจาก บริษัทวอร์คอม พีที จำกัด

     4.2 สืบราคาจากร้าน ไฮเทค   คอมพิวเตอร์

     4.3 สืบราคาร้านปกป้องคอมพิวเตอร์

5.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวแคตฐริยา ฤทธิไพโรจน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

Attachments:
Download this file (01Price.pdf)01Price.pdf95 kB
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter