playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนการประชุมโดยใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ เมษายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน   ๒๔๖,๕๒๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.   ค่า Hardware             -                                            

๕.   ค่า Software               -                                          

๖.   ค่าพัฒนาระบบ         ๒๔๖,๕๒๘ บาท                           

๗.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               -                                          

๘.   รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ(TOR)

   ๘.๑ นายไชยพัฒน์        วรรณสุทธิ์   ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

   ๘.๒ นางสาวเยาวลักษณ์   จิตรดำรงค์   ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ    

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

   ๙.๑   สืบราคาจากบริษัทแฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง   จำกัด

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter