playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารของสำนักงานภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. ลักษณะงาน ก่อสร้างต่อเติมห้องทำงาน ชั้น 1

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

   เป็นเงิน 204,780 บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1 แบบสรุปประมาณการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงานภาคใต้

         (ตามแบบ ปร.4) จำนวน 3 แผ่น

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   6.1 นางสาวแคตฐริยา ฤทธิไพโรจน์  หัวหน้างานบริหารสำนักงาน
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter