playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตแผ่นพับแนะนำองค์กร1. ชื่อโครงการ  จัดจ้างผลิตแผ่นพับแนะนำองค์กร จำนวน 35,000 ฉบับ ขนาดกางออก 100 ซม. คูณ 29.7 ซม. (พับ 5 ตอน) พิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสื่อสารองค์กร สำนักอำนวยการกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  180,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน  164,780 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   5.2 นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  

  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter