playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                       ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง                      1. ชื่อโครงการ  จัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (ฉบับแท็บลอยด์) จำนวน 5 หน้า (หน้าสี 1 หน้า/ขาวดำ 4 หน้า) ตีพิมพ์ 4 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสื่อสารองค์กร สำนักอำนวยการกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 14 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน  226,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   6.1 นายสุวัฒน์  กิขุนทด  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนาอาวุโส

   6.2 นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส

  

  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter