playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)


2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จำนวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


3. ลักษณะงาน ก่อสร้างต่อเติมห้องทำงาน ชั้น 1


4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

    เป็นเงิน 222,500 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

         (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

   5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

         (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานภาคใต้ ปี 2560

         (แบบ ปร.4) จำนวน 9 แผ่น


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1 นางสาวแคตฐริยา ฤทธิไพโรจน์     หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

     6.2 นายสุวิทย์   เบ็ญนูรุดดีน            สถาปนิก

     6.3 นางสาวนาตยา อินทมะโน           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter