playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการสุขอนามัย (เครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น ๘๔ เครื่อง เครื่องจ่ายน้ำสบู่ ๓๓ เครื่อง    

    และสเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ ๓๓ เครื่อง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

    เป็นเงิน ๑๐๔,๙๖๗ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ สืบราคาจากบริษัท ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย จำกัด
 
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     ๕.๑ นางสาวเกษดา คำภิระปาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter