playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง1. ชื่อโครงการ  โครงการผู้สื่อข่าวสัญจรพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน

    (ภาคกลาง - ภาคตะวันตก) พื้นที่ จ.ชัยนาท  ระหว่างวันที่  7 - 8 กันยายน  2560

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 17 สิงหาคม 2560

    เป็นเงิน  260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวบัวทอง  จันทร์เหลือง  หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

   5.2 นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  หัวหน้างานสื่อสารการพัฒนา

  

  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter