playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลบัญชีสินเชื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

    เป็นเงิน ๓๔๙,๒๐๐.๐๐  บาท สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ พอช.๐๒/๒๕๖๐

         ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง   (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นางสาวชลธิชา เรืองเจริญ ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชีสินเชื่อ


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter