playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นพับ “ความท้าทายเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในเพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”     

       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

         
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐                                        

     เป็นเงิน ๑๖๐,๖๓๓.๗๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

              
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง   (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ บริษัท มาตา การพิมพ์ จำกัด

    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันสวย

    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ กราฟฟิค (2555)                                                                                                                   

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ นายนิติพงษ์ ศรีระพันธ์   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter