playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 
๑. ชื่อโครงการ การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)


๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)


๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
   เป็นเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๕.๑ นายบุญเกียรติ สวัสดิ์โชติชวลิต ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter