playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง1. ชื่อโครงการ จ้างดำเนินการจัดทำสมุดบันทึก “17 ปี พอช. มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง” จำนวนพิมพ์ 10,000 เล่ม และบัตรอวยพร   จำนวน 2,000 แผ่น

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการงานสื่อสารองค์กร   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน895,768.33   (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   สืบราคาจากผู้รับจ้างที่มีความชำนาญการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   จำนวน 3 บริษัท คือ

     4.1 บริษัท   โกบอล กราฟฟิค จำกัด

     4.2 บริษัท ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์   แพคเกจจิ้ง จำกัด

     4.3 บริษัท พิมพ์ดี จำกัด        

5.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวสุธิดา   บัวสุขเกษม   ตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารการพัฒนา

   5.2   นางสาววิมลรัตน์ เขตสมุทร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter