playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก


๑. ชื่อโครงการโครงการพัฒนาเพิ่มเติมโปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของชุมชน 
    (CODIArea Interop Project Follow-up)
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
   เป็นเงิน ๒,๓๙๗,๔๒๐.- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   ๔.๑ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
   ๔.๒ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด
   ๔.๓ ใช้ราคาสืบจาก PAKGON Company Limited

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   ๕.๑ นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรดำรงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter