playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 

1. ชื่อโครงการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศสรรหาบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอำนวยการกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน130,005 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 สืบราคาจากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวสุธิดา บัวสุขเกษม   รักษาการหัวหน้างานสื่อสารการพัฒนา

   5.2 นายสุวัฒน์    กิขุนทด       เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนาอาวุโส
   

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter