playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 56 เครื่องและหลอดไฟ จำนวน 1,189 หลอด

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 4,424,380.00 บาท

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 26 ธันวาคม 2560

     เป็นเงิน 4,404,240 บาท   (สี่ล้านสี่แสนสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

     3.1. เครื่องปรับอากาศ

     3.1.1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 9,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,680.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 47,040 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)

     3.1.2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,180 บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 241,440 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

     3.1.3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,180 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 386,160 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

     3.1.4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 39,180 บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 78,360 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

     3.1.5.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 18 เครื่อง ราคาเครื่องละ 42,180 บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 759,240 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

     3.1.6.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 48,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 55,180 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 275,900 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

     3.1.7.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 60,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,580.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 70,580.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

     3.1.8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 150,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 197,180.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 591,540 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

     3.1.9.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 250,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 317,180.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 634,360 บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

     3.1.10.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 300,000 BTU จำนวน 2   เครื่อง ราคาเครื่องละ 377,180.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมถอดเครื่องเดิมและติดตั้งเครื่องใหม่ รวมเป็นเงิน 754,360 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

     3.2.หลอดไฟ

     3.2.1.หลอด LED tube (60 cm.) ขนาด 9w จำนวน 182 หลอด ราคา/หน่วย 450.00 บาท พร้อมถอดหลอดเดิมและติดตั้งหลอดใหม่ รวมเป็นเงิน  81,900.00 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

     3.2.2.หลอด LED tube (120 cm.) ขนาด 18w จำนวน 1,007 หลอด ราคา/หน่วย 480.00 บาท พร้อมถอดหลอดเดิมและติดตั้งหลอดใหม่  รวมเป็นเงิน 483,360.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

4.   แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาท้องตลาดจาก

     4.1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริษฐ์ แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป

5.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คือ

      5.1. นางสาวเกษดา คำภิระปาวงศ์    หัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่

      5.2. นายไชยพัฒน์ วรรณสุทธิ์        เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

      5.3. นางสาวไพริน ไกรทอง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter