playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
๑.   ชื่อโครงการ ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง   จำนวน ๙ ตัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

๒.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จำนวน   ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่.....๑๑..มกราคม..๒๕๖๑......                           

เป็นเงิน ๑๖๘,๔๗๑.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     ๔.๑   ใช้สืบราคาจาก   บริษัท บี.เอส.เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

๕.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     ๕.๑ นายพัฒน์สินธุ์   สินธุสังข์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ      

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter