playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
 

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

     เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการโครงการ (CODIArea Interop Modify)
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพัน

     ห้าร้อยบาทถ้วน)๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

     เป็นเงิน ๑,๙๕๕,๙๖๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

     รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ สืบราคาจาก บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ นายไชยพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโสแบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter