playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก


1.       ชื่อโครงการ โครงการจัดทำเครื่องหมายประดับเครื่องแนบพิธีการของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน

     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

          หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.       วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   28 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นเงิน 161,035 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามสิบห้าบาทถ้วน)

4.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1   สืบราคาจาก ร้าน วิบูลย์ภัณฑ์ VIBUL PHAN

5.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นางสาววรรลภา รอดทราย ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

   

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter