พิมพ์
ณัฐฐาวนิดา โคตรทอง
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 868

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ  โครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓,๙๐๑,๔๘๗.๕๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

๕.๑ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๒ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๓ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

๕.๔ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวเกษดา คำภิระปาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่

๖.๒ นางสาวพริ้วแพร ครุเวชรัตน์   ตำแหน่ง ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter