playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.     ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 59 เครื่องและหลอดไฟ จำนวน 1,189 หลอด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 6,850,000 บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 6,622,541.01 บาท (หกล้านหกแสนสอง

หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

3.1.เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องใหม่และรื้อถอนเครื่องเดิม

3.1.1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า9,000BTU ฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ 5 จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 34,288.90 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน 102,866.70 บาท (หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)

3.1.2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า18,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,130.70 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน 377,045.60 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

3.1.3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า24,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 52,544.13 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์)

รวมเป็นเงิน 630,529.56 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)

3.1.4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า30,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 60,335.19 บาท (หกหมื่นสามร้อยสามสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)

รวมเป็นเงิน 120,670.38 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

3.1.5.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 18 เครื่อง ราคาเครื่องละ 72,903.40 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน 1,312,261.20 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

3.1.6.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า48,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 91,833.15 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)

รวมเป็นเงิน 459,165.75 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

3.1.7.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า60,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 83,337.67 บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 83,337.67 บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

3.1.8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า150,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 344,540.80 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 689,081.60 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

3.1.9.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า250,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 462,839.80 บาท

(สี่แสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 925,679.60 บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

3.1.10.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า300,000 BTU จำนวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 492,610.80 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงิน 985,221.60 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

3.1.11.เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง (Cassette Type) INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU จำนวน 4 เครื่องราคาเครื่องละ 115,349.21 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 461,396.84 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์)

3.2.หลอดไฟพร้อมติดตั้งใหม่และรื้อถอนของเดิม

3.2.1.หลอด LED tube (60 cm.) ขนาด 9 w จำนวน 182 หลอดราคาหลอดละ 345.98 บาท (สามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบแปดดสตางค์) รวมเป็นเงิน 62,968.36 บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

3.2.2.หลอด LED tube (120 cm.) ขนาด 18w จำนวน 1,007 หลอดราคาหลอดละ 409.45 บาท (สี่ร้อยเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 412,316.15 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสิบหกบาทสิบห้าสตางค์)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใบจาน

   4.2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะหะ การไฟฟ้าเครื่องเย็น

   4.3.บริษัท สังข์อ่องเทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

5. ผู้กำหนดราคากลาง

5.1.นางสาวเกษดา   คำภิระปาวงศ์     หัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่

   5.2.นางสาวสิตางศุ์ ศรีสุวงศ์          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส

   5.3.นางสาวไพริน   ไกรทอง             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter