พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 3148
ลำดับที่ งานโครงการ รายการ จำนวน (หน่วยนับ) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป งานที่เสร็จภายในปี 54 จัดเช่า วิธีการ ออกแบบหรือกำหนด แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน หมายเหตุ
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา มี (/) ไม่มี (/) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.......(เดือน/ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท)  เงินกองทุน พอช. 
1 จ้างตกแต่งสำนักงานส่วนกลาง จ้างตกแต่งสำนักงานส่วนกลาง 1 งาน  -  /  - -  /  / -  /   ต.ค.-53 ม.ค.-54 ต.ค.-54        3,760,000.00  
2 จ้างตกแต่งสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้างตกแต่งสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 งาน  -  /  - -  /  / -  /   ต.ค.-53 ม.ค.-54 ต.ค.-54           500,000.00  
3 จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ 1 งาน  -  /  - -  /  / -  /   ต.ค.-53 พ.ย.-53 ต.ค.-54      16,000,000.00  
4 จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ จ้างออกแบบและก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ 1 งาน  -  /  - -  /  / -  /   ต.ค.-53 พ.ย.-53 ต.ค.-54        4,000,000.00  
5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์,โปรแกรม)    -  /  - -  /  / -  /   ต.ค.-53 ม.ค.-54 ต.ค.-54        4,750,000.00  
                                     
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter