playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
แบบรายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ลำดับที่ งานโครงการ รายการ จำนวน (หน่วยนับ) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป งานที่เสร็จภายในปี 56 จัดเช่า วิธีการ ออกแบบหรือกำหนด แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา มี (/) ไม่มี (/) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2556 (เดือน/ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท)  เงินกองทุน พอช. 
สำนักบริหารงานกลาง
1 ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ สูบน้ำ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 231,000.00
2 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องวงจรปิด 1 ชุด -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 200,000.00
3 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ชุดโชฟา 1 ชุด -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 486,000.00
4 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตกแต่งงานบ้านอื่น ๆ 10 รายการ -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 2,000,000.00
5 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 30,000.00
6 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ 1 ชุด -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 9,000.00
สำนักการเงินและบัญชี -
7 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 -          15,000.00
8 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล โปรแกรม (Software) 1 โปรแกรม -  / - -  / - -  / - - - ธ.ค.-55 -        360,000.00
9 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 -          25,000.00
สำนักนโยบายและแผน -
10 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 31,000.00
11 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ Laserjet 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.-55 - 25,000.00
สำนักทรัพยากรบุคคล - - - - - - - - -
12 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก 1 ตัว -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 10,000.00
13 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตู้เก็บของเป็นชั้นๆ 1 ตัว -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 10,000.00
สำนักผู้อำนวยการ -
14 ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 22,500.00
15 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 40,000.00
16 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ inkjet 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 40,000.00
สำนักตรวจสอบ -
17 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 30,000.00
สำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน -
18 ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 15,000.00
สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ -
19 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ชนิด DOT-Matrix 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 50,000.00
สำนักงานภาคเหนือตอนบน -
20 ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ สูบน้ำ 1 เครื่อง -  / -  / - -  / - - - มี.ค. 56 - 25,000.00
21 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องวงจรปิด 1 ชุด -  / -  / -  / -  / - - - มี.ค. 56 - 600,000.00
22 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสำรองไฟฟ้าอาคาร 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 50,000.00
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน -
23 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 50,000.00
24 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 15,000.00
25 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 60,000.00
26 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตู้เก็บของ 3 ชุด -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 16,500.00
27 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง โต๊ะต่าง ๆ 1 ชุด -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 38,500.00
28 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 25,000.00
29 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 50,000.00
30 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ Laserjet 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 25,000.00
31 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 27,000.00
32 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ Hardware คอมพิวเตอร์ อื่นๆ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 63,000.00
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง -
33 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 100,000.00
34 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องถ่ายรูป 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 30,000.00
35 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 30,000.00
36 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 10,000.00
37 ครุภัณฑ์พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - มี.ค. 56 - 10,000.00
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
38 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องถ่ายรูป 1 ตัว -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 25,000.00
39 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ 1 ตัว -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 25,000.00
40 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ อุปกรณ์การภาพอื่นๆ 1 ชุด -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 25,000.00
41 ครุภัณฑ์ประกอบอาหาร หม้อต้มน้ำ / กาแฟ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 10,000.00
42 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 54,000.00
43 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 27,000.00
44 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องปริ้นเตอร์ Laserjet 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 25,000.00
45 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 14,000.00
สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง
46 ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 20,000.00
47 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 20,000.00
สำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
48 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก 2 ตัว -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 15,000.00
49 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตู้เก็บของเป็นชั้นๆ 1 ตัว -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 6,000.00
50 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 13,000.00
51 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ชนิด DOT-Matrix 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 10,000.00
52 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 35,000.00
สำนักงานภาคตะวันตก
53 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 100,000.00
สำนักจัดการความรู้และประเมินผล
54 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 20,000.00
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
55 ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง -  / -  / - - -  / - - - ธ.ค.55 - 7,500.00
56 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ล๊อต -  / -  / - -  /  / - - - ธ.ค.55 - 5,950,000.00
57 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล โปรแกรม (Software) 1 โปรแกรม -  / -  / - -  /  / - - - ธ.ค.55 - 4,400,000.00
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter