playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ             18,500.00   ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.45/2558
          เป็นเงิน 17,847.60 บาท เป็นเงิน 17,847.60 บาท   ลว.27 ก.ค. 58
2 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า     ตกลงราคา บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 1,712.00 บาท เป็นเงิน 1,712.00 บาท    
3 จัดจ้างซ่อมวอยซ์ลำโพง     ตกลงราคา บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 6,066.90 บาท เป็นเงิน 6,066.90 บาท    
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
สื่อสาร รวม 6 รายการ
            84,500.00   ตกลงราคา บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.43/2558
          เป็นเงิน 82,443.50 บาท เป็นเงิน 82,443.50 บาท   ลว.10 ก.ค. 58
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ             29,000.00   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.49/2558
          เป็นเงิน 26,824.90 บาท เป็นเงิน 26,824.90 บาท   ลว.5 ส.ค. 58
6 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 3 รายการ             82,000.00   ตกลงราคา หจก.เบอเดนซัพพลาย หจก.เบอเดนซัพพลาย ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.47/2558
          เป็นเงิน 81,480.50 บาท เป็นเงิน 81,480.50 บาท   ลว.3 ส.ค. 58
7 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 2 รายการ             10,000.00   ตกลงราคา บจ.ศรีรุ่งเรืองเซฟแอนด์สตีลเฟอร์นิเจอร์ บจ.ศรีรุ่งเรืองเซฟแอนด์สตีลเฟอร์นิเจอร์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 7,704.00 บาท เป็นเงิน 7,704.00 บาท    
8 จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ระยะเวลาเช่า             10,700.00   ตกลงราคา บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.46/2558
  1 เดือน       เป็นเงิน 10,700.00 บาท เป็นเงิน 10,700.00 บาท   ลว.22 ก.ค. 58
9 จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน            100,000.00   ตกลงราคา ร้าน D89 การ์เด้น ร้าน D89 การ์เด้น ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.48/2558
  (ออกแบบตกแต่งปรับปรุงสวน)       เป็นเงิน 97,000.00 บาท เป็นเงิน 97,000.00 บาท   ลว.5 ส.ค. 58
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ             35,600.00   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.52/2558
          เป็นเงิน 33,586.23 บาท เป็นเงิน 33,586.23 บาท   ลว.19 ส.ค. 58
11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ             40,000.00   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.53/2558
          เป็นเงิน 33,250.25 บาท เป็นเงิน 33,250.25 บาท   ลว.27 ส.ค. 58
12 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม             50,000.00   ตกลงราคา บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.51/2558
          เป็นเงิน 47,615.00 บาท เป็นเงิน 47,615.00 บาท   ลว.19 ส.ค. 58
 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter