พิมพ์
สุพรรษา อ่วมจ่า
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 752
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกันยายน   2560
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
    และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
    และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
    สัญญา
    หรือข้อตกลงในการซื้อ
1 จัดซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 48 แผง                  6,500.00 3,081.60 ตกลงราคา บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 3,081.60 บาท
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 3,081.60 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   05/1118
    ลว 24 กค 60
2 จัดซื้อกระดาษบวกเลข สีขาว และฉลาก Lable เทป                12,000.00 11,170.80 ตกลงราคา บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 11,170.80 บาท
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 11,170.80 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   49/2560
    ลว 24 สค 60
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเข้าคลัง จำนวน 7 รายการ                15,000.00 11,396.80 ตกลงราคา บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 11,396.80 บาท
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 11,396.80 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   49/2560
    ลว 24 สค 60
4 จัดซื้อลวดเย็บกระดาษ และซองน้ำตาล (ส่วนที่ 3/3)                75,000.00 2,396.80 ตกลงราคา บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 2,396.80 บาท
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 2,396.80 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   49/2560
    ลว 24 สค 60
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ                  7,500.00 5,343.58 ตกลงราคา บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 5,343.58 บาท
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 5,343.58 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข กง   06/846
    ลว 23 สค 60
6 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80     แกรม จำนวน 500 รีม                48,000.00 47,615 ตกลงราคา บริษัท   รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
    เป็นเงิน 47,615 บาท
บริษัท   รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
    เป็นเงิน 47,615 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   51/2560
    ลว 10 สค 60
7 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว                  5,000.00 2,247 ตกลงราคา บริษัท   ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 2,247 บาท
บริษัท   ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 2,247 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข กง   06/841
    ลว 22 สค 60
8 จัดซ่อมเครื่องพิมพ์ XEROX Phaser 1,177 1,177 ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,177 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,177 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   05/1348
    ลว 25 สค 60
9 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบเตือนภัย              150,000.00        150,000.00 ตกลงราคา บริษัท   แอนตี้ไฟร์ จำกัด
    เป็นเงิน 150,000 บาท
บริษัท   แอนตี้ไฟร์ จำกัด
    เป็นเงิน 150,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   15/2560
    ลว 30 กย 59
10 จัดซ่อมเครื่อง Printer Xerox Phaser 3,531 3,531 ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 3,531 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 3,531 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   05/1420
    ลว 6 กย 60
11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ                   5,000.00 2,461 ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,461 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,461 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   52/2560
    ลว 9 สค 60
12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ                 80,000.00 78,356.10 ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 78,356.10 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 78,356.10 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   52/2560
    ลว 9 สค 60
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,033 2,033 ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,033 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,033 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   52/2560
    ลว 9 สค 60
14 จ้ดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) 53,286 53,286 ตกลงราคา บริษัท   แอด อิน บิซิเนส จำกัด
    เป็นเงิน 53,286 บาท
บริษัท   แอด อิน บิซิเนส จำกัด
    เป็นเงิน 53,286 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   52/2560
    ลว 9 สค 60
15 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 303 3,745 3,745 ตกลงราคา หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 3,745 บาท
หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 3,745 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   05/1581
    ลว 26 กย 60
16 จัดซื้อเครื่องคำนวณ 14 หลัก 1 เครื่อง และเครื่องตีเบอร์ 2   เครื่อง 9,523 9,523 ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 9,523 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 9,523 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข กง   06/932
    ลว 5 กย 60
   
17 ค่าซ่อมกระจก 3 บาน 5,885 5,885 ตกลงราคา หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 5,885 บาท
หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 5,885 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   05/1497
    ลว 18 กย 60
18 จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 305 2,675 2,675 ตกลงราคา หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 2,675 บาท
หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 2,675 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   05/1421
    ลว 06 กย 60
19 จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสมุด 19,260 19,260 ตกลงราคา หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 19,260 บาท
หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 19,260 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   58/2560
    ลว 11 สค 60
20 จัดจ้างประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารสำนักงาน พอช.   และการประเมินศักยภาพการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์              390,000.00        390,000.00 ตกลงราคา บริษัท   อาธีน่า เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เอ็นเนอร์จี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
    เป็นเงิน 390,000 บาท
บริษัท   อาธีน่า เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เอ็นเนอร์จี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
    เป็นเงิน 390,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   42/2560
    ลว 1 สค 60
21 จัดจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างโครงการพิเศษ ลูกจ้างโครงการ 195,990 195,990 ตกลงราคา บริษัท   สายวิชัยพัฒนา จำกัด
    เป็นเงิน 195,990 บาท
บริษัท   สายวิชัยพัฒนา จำกัด
    เป็นเงิน 195,990 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   29/2560
    ลว 31 พค 60
22 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิย 60 15,151.20 15,151.20 ตกลงราคา บริษัท   เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 15,151.20 บาท
บริษัท   เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 15,151.20 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   53/2560
    ลว 31 พค 60
23 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กค 60 17,719.20 17,719.20 ตกลงราคา บริษัท   เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 17,719.20 บาท
บริษัท   เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 17,719.20 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   54/2560
    ลว 30 มิย 60
24 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สค 60 13,353.60 13,353.60 ตกลงราคา บริษัท   เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 13,353.60 บาท
บริษัท   เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 13,353.60 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   59/2560
    ลว 31 กค 60
25 จัดซ่อมตู้เมนไฟฟ้า MDB 34,036.70 34,036.70 ตกลงราคา บริษัท   สังข์อ่องเทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
    เป็นเงิน 34,036.70 บาท
บริษัท   สังข์อ่องเทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
    เป็นเงิน 34,036.70 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   56/2560
    ลว 14 กค 60
26 จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักอำนวยการกลาง 99,724 99,724 ตกลงราคา หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 99,724 บาท
หจก.ใบจาน
    เป็นเงิน 99,724 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   57/2560
    ลว 4 สค 60
27 จัดซ่อมเครื่องปริ้นแผนที่ 11,154.75 11,154.75 ตกลงราคา บริษัท   แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 11,154.75 บาท
บริษัท   แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 11,154.75 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   45/2560
    ลว 27 มิย 60
28 จัดซื้อหมึกพร้อมหัวพิมพ์เครื่องปริ้นแผนที่ 60,990 60,990 ตกลงราคา บริษัท   แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 60,990 บาท
บริษัท   แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 60,990 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   44/2560
    ลว 7 กค 60
29 จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน 1,985,000      1,324,400.00 เปรียบเทียบราคา 1)   บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
    เป็นเงิน 1,191,947 บาท
    2) บริษัท อินรีคอนส์ จำกัด
    เป็นเงิน 1,282,247 บาท
    3)บริษัท เพียงพอ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
    เป็นเงิน 1,068,000 บาท
    4)บริษัท เมเจอร์ เทค อลูมิเนียม จำกัด
    เป็นเงิน 1,068,869.01 บาท
บริษัท   อินรีคอนส์ จำกัด
    เป็นเงิน 1,150,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข  
    มีคะแนนการประเมินรวมจากคณะกรรมการสูงสุด   มีผลงานที่ผ่านมาเหมาะสมกับงานปรับปรุงซ่อมแซมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   และเสนอราคไม่เกินกว่างบประมาณ
พอช.43/2560
    17 กค 60
30 จัดจ้างโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 1,950,000      1,868,920.00 เปรียบเทียบราคา 1)   บริษัท โยโกฮาม่า โฮลดิ้ง เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย)
    เป็นเงิน 1,944,190 บาท
    2) บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 2,086,500 บาท
    3) บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
    เป็นเงิน 4,642,592 บาท
    4) บริษัท เกรท เอนเนอร์ยี่ พาวเวอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 1,890,000 บาท
บริษัท   เกรท เอนเนอร์ยี่ พาวเวอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 1,890,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข  
    มีคะแนนการประเมินรวมจากคณะกรรมการสูงสุด และเสนอราคาต่ำสุด
พอช.41/2560
    21 กค 60
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter