playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
  ส่วนบริหารสำนักงาน          
1 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน น้ำดื่ม  10,657.20 ตกลงราคา แก้วทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์ แก้วทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 10,657.20 บาท  
2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  200,000.00 ตกลงราคา บจ.ไวส์ไลฟ์ บจ.ไวส์ไลฟ์ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 175,480.00 บาท  
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ถ่าน AA,AAA และกล่องเอกสาร  8,200.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 8,046.40 บาท  
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 และปลั๊กไฟ  6,500.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 6,302.30 บาท  
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ  22,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 15,040.99 บาท  
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน นาฬิกาแขวน  2,000.00 ตกลงราคา ร้านป.นาฬิกา ร้านป.นาฬิกา ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 1,500.00 บาท  
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ  7,000.00 ตกลงราคา บจ.เพาเวอร์บาย บจ.เพาเวอร์บาย ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 6,100.00 บาท  
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกแฟ็กซ์  8,500.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 4,066.00 บาท  
9 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์   ตกลงราคา บจ.พี.เอ็ม. ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) บจ.พี.เอ็ม.ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) ราคาต่ำสุด
  7440-002-0003/51-6       เป็นเงิน 2,300.50 บาท  
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  3,500.00 ตกลงราคา บมจ.ไอทีซิตี้ บมจ.ไอทีซิตี้ ต้องการใช้งานด่วน
          เป็นเงิน 3,095.00 บาท  
11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางวันที่เลขไทย  500.00 ตกลงราคา องค์การค้าคุรุสภา องค์การค้าคุรุสภา เป็นผู้จ้ดจำหน่าย
          เป็นเงิน 150.00 บาท  
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกแฟ็กซ์ และดรั๊ม  8,300.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 8,078.50 บาท  
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  6,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 5,114.60 บาท  
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์  29,500.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ  บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 27,381.30 บาท  
15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  3,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 2,889.00 บาท  
16 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   ตกลงราคา บจ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) บจ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 2,568.00 บาท  
17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม  46,545.00 ตกลงราคา บจ.นิวเปเปอร์ บจ.นิวเปเปอร์ ส่งมอบงานได้ทัน
          เป็นเงิน 46,502.20 บาท  
18 จัดจ้างซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน  14,450.00 ตกลงราคา นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว นางสาวสุภาพ ธาตุเสียว ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 14,450.00 บาท  
  ส่วนพัฒนาบุคลากร          
1 ผงหมึก HP 51A/BK  4,465.00 ตกลงราคา บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 4,465.00 บาท  
2 ซื้อเครื่องโทรสาร BROTHER 2920  8,490.00 ตกลงราคา บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด บ. ออฟฟิช (คลับไทย) จำกัด ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 8,490.00 บาท  
  ส่วนพัฒนาบุคลากร          
1 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย             10,000.00 ตกลงราคา บท. วิทยไพบูลย์ พริ้นติ้ง บท. วิทยไพบูลย์ พริ้นติ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 9,630.00 บาท  
2 พิมพ์ใบรับใบสำคัญ              6,500.00 ตกลงราคา บท. วิทยไพบูลย์ พริ้นติ้ง บท. วิทยไพบูลย์ พริ้นติ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 6,152.50 บาท  
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter