playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2554

ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
ส่วนบริหารสำนักงาน          
1 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 7440-002-0003/49-6   ตกลงราคา บจ.พีเอ็มออโตเมชั่น (ประเทศไทย) บจ.พีเอ็มออโตเมชั่น (ประเทศไทย) ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 7,597.00 บาท  
2 จัดซื้อหมึกแฟ็กซ์และหมึกพิมพ์  15,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 8,089.20 บาท  
3 จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายโลโก้พอช.  27,000.00 ตกลงราคา หจก.อุดมโชคการพิมพ์ หจก.อุดมโชคการพิมพ์ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 26,750.00 บาท  
4 จัดจ้างซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมโต๊ะ  17,500.00 ตกลงราคา นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 17,500.00 บาท  
5 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนอาคารสนง.ภาคเหนือ  1,020.00 ตกลงราคา บจ.กวิภัสโอเอ บจ.กวิภัสโอเอ ส่งมอบงานทันกำหนด
          เป็นเงิน 1,003.00 บาท  
6 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนอาคารสนง.ภาคเหนือ  400.00 ตกลงราคา ร้านพิมพ์ดีดแอนด์ก๊อปปี้ ร้านพิมพ์ดีดแอนด์ก๊อปปี้ ส่งมอบงานทันกำหนด
          เป็นเงิน 358.00 บาท  
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สนง.เครื่องปรับอากาศห้องหน.บุคลากร  30,000.00 ตกลงราคา หจก.วี.พี.แอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.วี.พี.แอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ส่งมอบงานทันกำหนด
          เป็นเงิน 29,900.00 บาท  
8 จัดซื้อน้ำดื่ม  13,268.00 ตกลงราคา แก้วทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์ แก้วทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์ ส่งมอบทันกำหนด
          เป็นเงิน 13,268.00 บาท  
9 จัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารโครงการด้านพัฒนา  310,000.00 ตกลงราคา นายจารุวัฒน์  ตรีเนตร นายจารุวัฒน์  ตรีเนตร มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศ
          เป็นเงิน 310,000.00 บาท  
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Xerox  3,100.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 3,050.00 บาท  
11 จัดซิ้อวัสดุสนง.และวัสดุงานบ้าน ซองเอนกประสงค์  5,300.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ส่งมอบทันกำหนด
          เป็นเงิน 3,210.00 บาท  
12 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกปริ้นเตอร์  10,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 6259.50 บาท  
13 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกปริ้นเตอร์  18,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 4,734.75 บาท  
14 จัดจ้างทำอินเด็กซ์   35,000.00 ตกลงราคา หจก.พิริยะ อินเตอร์พริ้น หจก.พิริยะ อินเตอร์พริ้น ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 33,705.00 บาท  
15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  30,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 28,355.00 บาท  
16 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟและครุภัณฑ์เคริ่องปริ้นเตอร์  35,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ส่งมอบงานได้ทัน
          เป็นเงิน 31,672.00 บาท  
17 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 6 เครื่อง  15,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 10,914.00 บาท  
18 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์  16,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 14,659.00 บาท  
ส่วนการเงินและบัญชี       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
ส่วนบุคลากร       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
สำนักผู้อำนวยการ       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
สำนักงานตรวจสอบ       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
กลุ่มงานสนับสนันพื้นที่          
สำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง       -  
สำนักงานสนับสนุนองค์กรการเงินและทุนชุมชน       -  
สำนักงานบริหารสินเชื่อชุมชน       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
ส่วนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
สำนักนโยบายและแผน       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
ส่วนพัฒนาบุคลากร       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
ส่วนประชาสัมพันธ์       -  
ส่วนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
กลุ่มงานพื้นที่          
สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก          
1 จัดซื้อวัสดุอมพิวเตอร์   5,000.00 ตกลงราคา บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
  หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นท์เตอร์       เป็นเงิน 4,750 บาท  
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  9,000.00 ตกลงราคา บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
  แฟ้มแขวน + แฟ้มกระดาษ       เป็นเงิน 8,923.80 บาท  
3 จัดจ้างทำตรายาง  1,500.00 ตกลงราคา ร้านบิ๊กแม็ค ร้านบิ๊กแม็ค ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 1,200 บาท  
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  4,000.00 ตกลงราคา บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
  โครงเหล็กแขวน       เป็นเงิน 3,900.15 บาท  
5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8,000.00 ตกลงราคา หจก. พี แอนด์ เอ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล หจก. พี แอนด์ เอ ซัพพลาย ฯ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
  เครื่องพิมพ์ปริ้นท์เตอร์หัวเข็ม       เป็นเงิน 7,200 บาท  
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  5,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
  กระดาษ/ปากกา/เครื่องเย็บกระดาษ       เป็นเงิน 4,820 บาท  
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5,000.00 ตกลงราคา บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง บจก.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
  หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นท์เตอร์       เป็นเงิน 4,451.20 บาท  
             
สำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้       ไม่มีการจัดซื้อ/จ้างในเดือนนี้  
             
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter