playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2554

ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
ส่วนบริหารสำนักงาน
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมฯ 10 รายการ  50,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส.พี. พารากอน หจก.เอส.พี. พารากอน ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 49,262.80 บาท  
2 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน น้ำดื่ม  10,186.40 ตกลงราคา แก้วทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แก้วทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จัดส่งทันกำหนด
          เป็นเงิน 10,186.40 บาท  
3 จัดจ้างซักผ้าห่ม ผ้าคลุมโต๊ะฯ  10,300.00 ตกลงราคา นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว จัดส่งทันกำหนด
          เป็นเงิน 10,280.00 บาท  
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  10,500.00 ตกลงราคา บจ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศซัพพลาย บจ.ยูไนเต็ด ออฟฟิศซัพพลาย ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 10,336.20 บาท  
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ  20,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 19,131.60 บาท  
6 จัดซื้อวัสดุสนง. กระดาษถ่ายเอกสาร ปลั๊กไฟฯ  7,500.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 7,452.55 บาท  
7 จัดซื้อวัสดุสนง. แฟ้มตราช้าง  15,000.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 9,790.50 บาท  
8 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์  47,000.00 ตกลงราคา บจ.มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส บจ.มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 44,736.70 บาท  
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ  10,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 7,169.00 บาท  
10 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3    ตกลงราคา หจก.เอส.เอมการไฟฟ้าและโยธา หจก.เอส.เอม.การไฟฟ้าและโยธา ทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องปรับ
          เป็นเงิน 7,169.00 บาท อากาศกับสถาบันฯ
11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เทปปั๊มอักษร , ปากกาเขียนครุภัณฑ์  1,000.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 622.00 บาท  
12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 รายการ  820,000.00 คัดเลือก บจ.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น บจ.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 554,630.00 บาท  
13 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์  28,000.00 ตกลงราคา บจ.ไวส์ไลฟ์ บจ.ไวส์ไลฟ์ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 23,540.00 บาท  
14 จัดจ้างทำนามบัตร  3,700.00 ตกลงราคา บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 3,531.00 บาท  
15 จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบคอมฯ  385,200.00 ตกลงราคา บจ.ยิบอินซอย บจ.ยิบอินซอย เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
          เป็นเงิน 385,200.00 บาท  
16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ  18,190.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 17,922.50 บาท  
17 จัดจ้างพัฒนาโปรแกรมพัสดุ  500,000.00 ตกลงราคา บจ.สมาร์ท วิน บจ.สมาร์ท วิน ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 499,690.00 บาท  
สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ  700.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 567 บาท  
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ  2,500.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 2,120 บาท  
3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์  6,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 4,640 บาท  
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฟิล์มแฟ็กซ์ +คลิปหนีบกระดาษ  2,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 1,730 บาท  
5 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์  10,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 9,280 บาท  
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แฟ้มเอกสาร  2,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 1,680 บาท  
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แฟ้มเอกสาร+ลิควิด+ปากกาเคมี  4,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 3,743 บาท  
8 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์  10,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 9,280 บาท  
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter