พิมพ์
ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1432
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง   ในรอบเดือนธันวาคม 2556   แบบ สขร.1
        สำนักบริหารงานกลาง    
             
ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   4 รายการ          9,500.00 ตกลงราคา บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 9,341.10 บาท เป็นเงิน 9,341.10 บาท  
2 จัดจ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย        50,000.00 ตกลงราคา บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 50,000.00 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท  
3 จัดจ้างซ่อมเจนเนเตอร์   ตกลงราคา บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 6,420.00บาท เป็นเงิน 6,420.00บาท  
4 จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และหมึกแฟ็กซ์        40,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 34,678.70บาท เป็นเงิน 34,678.70บาท  
5 จัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค   ตกลงราคา บจ.พี แอนด์ พี   โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พี แอนด์ พี   โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 749.00 บาท เป็นเงิน 749.00 บาท  
6 จัดจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป   ตกลงราคา ร้านมีเดียส์ แอนด์   คาเมร่า ร้านมีเดียส์ แอนด์   คาเมร่า ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 2,500.00 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท  
7 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป        25,000.00 ตกลงราคา บจ.ลาซาดา บจ.ลาซาดา ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 23,490.00 บาท เป็นเงิน 23,490.00 บาท  
             
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter