playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 โครงสร้างและกลไกการทำงาน

     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังขององค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยที่ชุมชนเป็นแกนหลัก การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันจะต้องประสานพลังจากทุกภาคส่วน การจัดโครงสร้างและกลไกการทำงานของสถาบันจึงดำเนินการอย่างสอดคล้องกันซึ่งปรากฏไว้อย่างชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ.2543 ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

CODI Structure2561-1/p>

CODI Structure2561-2

CODI Structure2561-3

คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน   Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 subcommite2559

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(บอร์ด พอช.)   s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

     มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการพัฒนาชุมชนหรือด้านการบริหารองค์กรที่ได้รับการสรรหา กรรมการส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมการพัฒนาชุมชน และการเคหะแห่งชาติ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน 3 คน แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการสรรหาจากตัวแทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการสรรหาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน การบริหารองค์กร การเงิน หรือด้านอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมิใช่ข้าราชการหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคน เลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสถาบันฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

โครงสร้างการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) 

     การจัดโครงสร้างการทำงานของสถาบันฯเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความจำเป็นของสถานการณ์ การบริหารจัดการเป็นความสัมพันธ์แบบแนวราบที่ไม่มีสายการบังคับบัญชามากนัก โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกำกับดูแลภาพรวม โครงสร้างจัดเป็นกลุ่มงาน โดยในแต่ละกลุ่มงานประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน

    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ สถาบันฯ เป็นองค์กรสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองคืกรชุมชน และเป็นเครื่องมือของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วม "ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการกระจายการบริหารจัดการไปที่ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการจัดการตนเองมากขึ้น

     คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ร่วมกันบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

somchat13
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
pantip13
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก
รองผู้อำนวยการ
  amporn13 thirapol patipan
  นายอัมพร  แก้วหนู
 ผู้อำนวยการภาค
นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
 ผู้อำนวยการภาค
นายปฏิภาณ  จุมผา
 ผู้อำนวยการภาค
       
picsupat thirapol thirapol อุษา
นายสุพัฒน์ จันทนา
 ผู้อำนวยการภาค
นายธนัช นฤพรพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายธีรพงษ์ พร้อมพอชื่นบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางอุษา เลิศเจริญพบ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
       
 
 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter