playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

พันธกิจ

 1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
 2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
 3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทางสำคัญ

 1. การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
 2. การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

เป้าประสงค์หลัก

 1. ขบวนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่น
 2. ขบวนชุมชนทุกระดับ (ตำบล จังหวัด ภาค) มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานและบริหารขบวน
 3. ภาคีความร่วมมือสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
 4. ระบบข้อมูลและสารสนเทศงานชุมชนทันสมัย พร้อมใช้
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
 7. กองทุน พอช. เป็นกองทุนพัฒนาที่มีรูปแบบการสนับสนุนหลากหลายเป็นเครื่องมือนำไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

3  ประเด็นยุทธศาสตร์ 9  กลยุทธ์

1. การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

1.1 สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง
1.2 เสริมศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนในระดับตำบลและจังหวัดในการบริหารข้อมูลและจัดการสารสนเทศชุมชน
1.3 สนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนชุมชนในระดับตำบลและระดับจังหวัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม (สังคม เศรษฐกิจ  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
1.4 พัฒนาและเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขบวนองค์กรชุมชน

2. การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

2.1 ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น/ท้องที่/สถาบันการศึกษา/ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศชุมชน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานงบประมาณและติดตามผล
3.3 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถหนุนเสริมงานพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
3.4  พัฒนากองทุนและสินเชื่อ พอช. ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

ความสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์   และเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

 • การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง    สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

ขบวนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา   เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์  :
1.1  สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง
แนวทาง เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :

แนวทาง

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  ปี พ.ศ. 2555 - 2559

การสนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนท้องถิ่น

ชุมชนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน   เกิดการจัดการและการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น

เกิดระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานที่เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร   สามารถดูแลคนในชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนตาย   ทำให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการสังคม

การสนับสนุนให้องค์กรการเงินชุมชนมีความเข้มแข็ง

ชุมชนมีฐานทุนที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกและชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้  เกิดการบูรณาการกองทุนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน

การป้องกันและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเกิดการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย  จัดระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการ ฟื้นฟู  ดูแล  รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  : 

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์การดำเนินการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

--จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

2,000 ตำบล

3,000 ตำบล

4,000 ตำบล

5,000 ตำบล

6,000 ตำบล

--จำนวนครัวเรือนที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

15,000 ครัวเรือน

25,000 ครัวเรือน

25,000 ครัวเรือน

30,000 ครัวเรือน

17,000 ครัวเรือน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

 • การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง    สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

ขบวนชุมชนทุกระดับ (ตำบล  จังหวัด  ภาค) มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานและบริหารขบวน

กลยุทธ์  :
1.2  เสริมศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนในระดับตำบลและจังหวัดในการบริหารข้อมูลและจัดการสารสนเทศชุมชน
1.3  สนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนชุมชนในระดับตำบลและระดับจังหวัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม (สังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
กระบวนการ  : 

 • พัฒนาระบบข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
 • พัฒนาระบบเครื่องมือและมาตรฐานแผนพัฒนา/ตัวชี้วัดการพัฒนาและระบบติดตาม
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตนเองขององค์กรชุมชน
 • การเสริมศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดให้สามารถบริหารแผนงานและเชื่อมโยงบูรณาการแผนและงบประมาณกับจังหวัด

 

  เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :

ปี พ.ศ. 2555 - 2556

ปี พ.ศ. 2557 - 2559

 • ขบวนองค์กรชุมชนระดับตำบล/เมืองมีชุดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตนเองและจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระยะสั้นและปานกลาง   โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในตำบล  ท้องที่  ท้องถิ่น
 • ขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดมีข้อมูลประเมินสถานะงานพัฒนาระดับตำบลและเชื่อมโยงสู่ภาพรวมระดับจังหวัด
 • ขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานพัฒนากับฐานข้อมูล   งานพัฒนาของ พอช. และสามารถออกรายงานผลการพัฒนาระดับตำบลและจังหวัด
 • ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมีบทบาทหนุนเสริมและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาระดับจังหวัดร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
 • ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมีระบบ/เครื่องมือ/กระบวนการในการติดตามงานพัฒนา
 • ขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดสามารถสื่อสาร  รายงานข้อมูลสารสนเทศชุมชนบนเว็ปไซด์  เช่น  รายงานผลการพัฒนา  พื้นที่รูปธรรมต่าง ๆ  แผนงาน/โครงการของจังหวัด
 • ขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศสามารถออกรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาประจำปีในภาพรวมทั้งหมด     ทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นงาน
 • แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  : 

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์การดำเนินการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

 • จำนวนตำบล (สะสม) ที่มีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตนเองและมีกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง

1,500 ตำบล

2,500 ตำบล

3,500 ตำบล

4,500 ตำบล

5,500 ตำบล

 • จำนวนจังหวัด (สะสม) ที่มีข้อมูลประเมินสถานะงานพัฒนาระดับตำบล

22 จังหวัด

50 จังหวัด

77 จังหวัด

 

 

 • จำนวนจังหวัด (สะสม) ที่มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจากระดับตำบลสู่ระดับจังหวัด

22 จังหวัด

50 จังหวัด

77 จังหวัด

 

 

 • จำนวนจังหวัด (สะสม) ที่มีรายงานผลการพัฒนาระดับจังหวัด

11 จังหวัด

50 จังหวัด

77 จังหวัด

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง   สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

ขบวนชุมชนทุกระดับ (ตำบล  จังหวัด  ภาค) มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานและบริหารขบวน

กลยุทธ์  :
1.4  พัฒนาและเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขบวนองค์กรชุมชน
กระบวนการ  : 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกระดับที่มีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย
2) สร้างระบบการจัดการพื้นที่ร่วม  เชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กร/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานภาคีร่วมจัดการงานพัฒนา
3) พัฒนาและเสริมศักยภาพคนในขบวน

 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :


ปี พ.ศ. 2555 - 2559
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลมีคุณภาพ  เป็นเวทีกลางเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสู่การจัดการตนเอง
 • เกิดคณะทำงานร่วมระดับจังหวัดที่มีองค์ประกอบ  ขบวนองค์กรชุมชน (เชิงพื้นที่/เชิงประเด็น)  อปท.  หน่วยงาน  ประชาสังคม  สถาบันการศึกษา  ภาคเอกชนและอื่น ๆ
 • เกิดระบบการจัดการงานพัฒนาร่วมที่จังหวัด  เพื่อสร้างโอกาสการรับรู้  การแลกเปลี่ยนได้ความรู้และมีส่วนร่วมในเรื่องราวของสังคม  ประเทศเพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยจากฐานราก
 • คนในชุมชนท้องถิ่นมีโอกาสรับรู้   ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  อันเนื่องมาจากสถานการณ์ภายนอก
 • เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการตนเอง  สร้างความสัมพันธ์ใหม่  เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาในท้องถิ่น
 • คนในชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 

  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  : 

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์การดำเนินการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

 • จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีการจดแจ้งจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

 

 

- จดแจ้งจัดตั้ง (สะสม) 
   (ณ ปี 2554  มี 2,767 ตำบล)

3,267 ตำบล

3,767 ตำบล

4,267 ตำบล

5,267 ตำบล

6,267 ตำบล

- พัฒนาคุณภาพ (ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนตำบล)

50

60

70

70

70

 • จำนวนผู้นำใหม่ที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

10,000 คน

10,000 คน

10,000 คน

10,000 คน

10,000 คน

  

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

ภาคีความร่วมมือสนับสนุนงานฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

กลยุทธ์  :
1.4  ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น/ท้องที่/สถาบันการศึกษา/ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
กระบวนการ  : 

1) สร้างความเข้าใจในทิศทาง/เป้าหมาย  บทบาท  ภารกิจความรับผิดชอบร่วม
2) สร้างพื้นที่รูปธรรมในการขับเคลื่อนงานร่วมระหว่างองค์กรชุมชน  พอช. และภาคี
3) สร้างระบบบริหารจัดการพื้นที่ร่วม
4) ยกระดับการทำงานขององค์กรชุมชนสู่นโยบายสาธารณะ

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :

ปี พ.ศ. 2555 - 2556

ปี พ.ศ. 2557 - 2559

 • เกิดความร่วมมือในการหนุนเสริมให้เกิดพื้นที่รูปธรรมของตำบลจัดการตนเองและจังหวัดจัดการตนเอง
 • ภาคีความร่วมมือให้การสนับสนุน  เช่น  เชื่อมโยงแผนงานและอุดหนุนงบประมาณ  กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไข  การยอมรับให้องค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 • ยกระดับพื้นที่ปฏิบัติการร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่จัดการตนเอง

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  : 

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์การดำเนินการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

 • ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการระดับตำบลและจังหวัดที่มีระบบการทำงานร่วมและเกิดการบูรณาการแผนงานและงบประมาณหรือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะหรือผลงานที่เป็นรูปธรรม

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

ระบบข้อมูลและสารสนเทศงานชุมชนทันสมัย   พร้อมใช้

กลยุทธ์  :
3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศชุมชน
กระบวนการ  : 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) พัฒนาระบบการรายงานผลเพื่อการบริหารองค์กรและการรายงานผลงานพัฒนาของชุมชน
3) สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :

ปี พ.ศ. 2555 - 2556

ปี พ.ศ. 2557 - 2559

 • เกิดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแต่ละประเด็นงานเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่และสามารถออกรายงานเชิงพื้นที่ได้
 • เกิดระบบการรายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานและตัดสินใจ (DSS) ขององค์กรและสามารถรายงานต่อสาธารณะได้
 • เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลองค์กรชุมชนกับฐานข้อมูล พอช.
 • ภาคี  หน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล  ชุดความรู้งานพัฒนาชุมชนผ่านระบบเว็บไซต์

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร

กลยุทธ์  :
3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานงบประมาณและติดตามผล
กระบวนการ  : 

1) สร้างความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์  หลักเกณฑ์การสนับสนุนของโครงการหลัก
2) กระจายการบริหารจัดการสู่พื้นที่
3) ปรับระบบเอกสารเบิกจ่ายให้คล่องตัว
4) พัฒนาระบบและเครื่องมือติดตามผล

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :

ปี พ.ศ. 2555 - 2556

ปี พ.ศ. 2557 - 2559

 • เกิดคู่มือการดำเนินงานโครงการทุกโครงการที่ พอช. ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ
 • ขบวนจังหวัดมีความสามารถในการบริหารจัดการแผนงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
 • เกิดระบบและขบวนการติดตามผลในระดับจังหวัดและภาค 
 • พอช. มีแผนงานงบประมาณระยะ 3- 5 ปี ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงจากแผนพื้นที่และแผนประเด็นงานของขบวนองค์กรชุมชน

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์  :
3.3 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถหนุนเสริมงานพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
กระบวนการ  : 

1) พัฒนาระบบการบริหารบุคลากร
 • ระบบการจ้าง
 • ระบบการประเมิน
 • ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • ระบบความก้าวหน้า
 • จรรยาบรรณและวินัย

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • กำหนดสมรรถนะ
 • ประเมินจัดทำแผนพัฒนาระดับองค์กร  ส่วนงานและบุคคล
 • กระบวนการสมดุลระหว่างการพัฒนาความรู้  ความคิด จิตใจ  ความสามารถ
 • เชื่อมโยงระบบพัฒนาบุคลากรกับการประเมินผล  การยกระดับความรับผิดชอบและต่อสัญญาจ้าง

3) ผู้ปฏิบัติงาน พอช. มีอุดมการณ์เป็น คนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :

ระยะเร่งด่วน 3  เดือน

ปี พ.ศ. 2555 - 2556

 • ปรับโครงสร้างองค์กรและระบบความสัมพันธ์การทำงานให้สามารถรองรับการหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดนโยบายด้านบุคลากรที่เป็นรูปธรรม (กรอบอัตรากำลัง  ระบบการจ้าง  ระบบการประเมิน)
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามแผน
 • ทบทวน  ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบุคลากร  ได้แก่   ระบบการจ้าง  ระบบการประเมิน  ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ   และระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

กองทุน พอช. เป็นกองทุนพัฒนาที่มีรูปแบบการสนับสนุนหลากหลายเป็นเครื่องมือนำไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

กลยุทธ์  :
3.4  พัฒนากองทุนและสินเชื่อ พอช. ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
กระบวนการ  : 

1) ศึกษาระบบและแนวทางการสนับสนุนทางการเงินให้กับองค์กรชุมชน
2) การบริหารกองทุนให้มีความยั่งยืนและบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  :

ปี พ.ศ. 2555 - 2556 ปี พ.ศ. 2557 - 2559
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในแนวทางการสนับสนุนทางการเงินให้กับองค์กรชุมชน
 • ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อสร้างนวัตกรรม
 • บริหารกองทุนและสินเชื่อให้เกิดผลตอบแทนเหมาะสม
 • กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างสนับสนุนองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ   เป็นลูกหนี้ที่ดีและมีระบบบริหารจัดการที่ดี
 • ปรับปรุงมาตรการทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัด
 • พัฒนาระบบความรู้   เครื่องมือการบริหารสินเชื่อที่ดีเพื่อสนับสนุนการทำงานพื้นที่
 • ส่งเสริมบทบาทของขบวนองค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ
 • ดำเนินการตามผลการศึกษา

 ---------------------------------------------------

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.  :  คำนิยามเกี่ยวกับองค์กรชุมชน

1. ชุมชนตามที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

 • ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน โดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบการบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
 • ชุมชนท้องถิ่น หมายความว่า ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านหรือตำบล
 • ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หมายความว่า ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
 • องค์กรชุมชน หมายความว่า องค์กรซึ่งเป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้    ทั้งนี้ไม่ว่าประชาชนจัดตั้งกันขึ้นเองหรือโดยการแนะนำหรือสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน

2. ชุมชนตามที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2543

 • ชุมชน หมายความว่า กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกันและมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกันหรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือความสนใจร่วมกัน
 • องค์กรชุมชน หมายความว่า กลุ่มคนที่มีระบบการบริหารจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม
 • เครือข่ายองค์กรชุมชน หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter