playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

2561 2

 

นางไพรวรรณ พลวัน

ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วุฒิการศึกษา

·       ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาการสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·       ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาครอบครัวและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำแหน่งสำคัญ 

·       เริ่มปฏิบัติราชการวันที่ 9 มกราคม 2524-2551 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3 กรมประชาสงเคราะห์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จนถึงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

·       วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ชำนาญการพิเศษ)

·       วันที่ 2 ตุลาคม 2552-2556 ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์  (อำนวยการต้น)

·       วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อำนวยการสูง)

·       วันที่ 16 ธันวาคม 2557-2559 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (บริหารต้น)

·       วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง (บริหารสูง)

·       วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง (บริหารสูง)

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter