playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

2561 9

 

ชื่อ   นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ

60 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 1เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2500

ที่อยู่

136/1 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

นักวิชาการอิสระ

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขประศาสน์วิทย์ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

§  ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา

§  เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

§  อนุกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยประเด็นการศึกษา

§  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

§  คณะกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

§  ที่ปรึกษาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

§  ประธานโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

§  ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ

§  อาจารย์พิเศษ ป.โท ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

§  ประธานคณะทำงานติดตามจัดการความรู้และการสื่อสารงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ

§  กรรมการบริหารสำนักข่าวประชาธรรม   

§  ที่ปรึกษาศูนย์การรวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยชนเผ่าประเทศไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

§  ปี 2523 - 2524 อาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่นที่ 1 ปฏิบัติงานที่มูลนิธิโกมลคีมทอง           

§  ปี 2524 - 2525 ฝ่ายฝึกอบรมและติดตามอาสาสมัครเพื่อสังคม               

§  ปี 2525 - 2527 เจ้าหน้าที่สังคมและการศึกษา โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือกับมูลนิธิฟรีดรีชเนามัน ประเทศเยอรมันนี)

§  ปี 2528 - 2532 ผู้ประสานงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคเหนือเพื่อการพัฒนา

§  ผู้ประสานงานชมรมนักพัฒนาภาคเหนือ (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ)

§  ปี 2540 - 2546 ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

§  ปี 2546 - 2551 ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการทางสังคม

ผลงานและรางวัลที่สำคัญ§  การจัดฝึกอบรมแก่นักพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม” “การจัดการความรู้ท้องถิ่น”

§  ได้รับรางวัล ashoka fellow

§  บรรณาธิการหนังสือ “ตำนานชุมชนรักป่า”, “สืบสานล้านนา”, “เล่าขานตำนานเมืองแจ่ม”

§  หนังสือ “เส้นทางแห่งศรัทธา” รวมบทความ ข้อเขียนด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน

§  คอลัมนิสต์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นิตยสารขวัญเรือน

§  คอลัมนิสต์ Social Conner นิตยสาร Hiclass

§  หนังสือ “องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง” (วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2550)

§  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี

§  ได้รับรางวัล Bright and charme Aword 2555

§  นำเสนอแนวคิด “การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น” และได้รวบรวมเป็นหนังสือในปี 2547 โดย พอช.

§  มีส่วนร่วมร่างเนื้อหาสาระสำคัญ พรบ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

§  คณะทำงานเครือข่ายการศึกษาทางเลือก

§  คณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะพื้นที่ชุมชน สำนัก 3

§  บรรณาธิการหนังสือ “สืบสานล้านนาเชียงใหม่”, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2543

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter