playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

  เป็นการวัดผลการดำเนินงานบริหารโครงการที่สำนักงานภาค/ ฝ่ายเลขานุการโครงการรับผิดชอบ โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทั้งส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ ความคืบหน้าผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ และระยะเวลาการดำเนินงานตามกระบวนการที่กำหนด

 

10. ร้อยละระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด (ตัวชี้วัดร่วม)น้ำหนักร้อยละ 5

 

1.รายงานความคืบหน้ารายชื่อโครงการและงบประมาณอนุมัติ - งบเบิกจ่ายในเว็บไซต์ พอช. และส่งเมล์รายงานความคืบหน้าการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (ร้อยละ 35)

oรายงานความคืบหน้าฯ ในเว็บไซต์ พอช. ทุกเดือน

oPrint Screen การรายงานความคืบหน้าฯ ให้กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ทุกเดือน