playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์1. ชื่อโครงการ  ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศสรรหาบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก  จำนวน 3 ครั้งระหว่างวันที่ 8 –10 พฤษภาคม 2560

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  400,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน  130,005  บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  รักษาการหัวหน้างานสื่อสารการพัฒนา

   5.2 นายสุวัฒน์  กิขุนทด   เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนาอาวุโส

      

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter