playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอช.

Filter
Display # 
Title Created Date Hits
สูงวัยเล่าเรื่อง 25/09/2017 107
คู่มือ การใช้บริการห้องสมุด
เอกสารอ้างอิง :
25/09/2017 14
รายงานประจำปี 2559 08/06/2017 113
ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 05/06/2017 90
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการบ้านพอเพียงชนบท
เอกสารอ้างอิง :
09/03/2017 277
คู่มือการบริหารโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารอ้างอิง :
02/03/2017 266
พลเมืองภิวัฒน์ เล่ม 2
เอกสารอ้างอิง :
29/09/2016 562
แนวทางการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและการปรับโครงสร้างการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนและ พอช.
เอกสารอ้างอิง :
24/08/2016 816
สน รูปสูง [สหายวา] :นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
24/08/2016 651
รายงานประจำปี 2558
เอกสารอ้างอิง :
27/06/2016 1291
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน ฯ ปี 2555-2557
เอกสารอ้างอิง :
11/04/2016 1181
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2558 – 2560)
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1919
15 ปี รูปธรรม "พลังองค์กรชุมชนขับเคลื่อนเศรษกิจฐานราก"
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1453
พลเมืองภิวัฒน์
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1246
แผ่นพับแนะนำองค์กร พอช. พัฒนาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1575
หนังสือ นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
26/05/2015 349
ชุมชนพลเมือง จะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ (ปี 2558)
เอกสารอ้างอิง :
19/05/2015 294
สมัชชาพลเมือง คืออะไรและมีแนวทางอย่างไร?
เอกสารอ้างอิง :
19/05/2015 370
แผ่นพับ นโยบายคณะกรรมการสถาบัน ฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 18/05/2015 355
แผ่นพับ สถาบันพัฒนาอค์กรชุมชน 2553
เอกสารอ้างอิง :
27/08/2012 848