playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอช.

Filter
Display # 
Title Created Date Hits
คู่มือการบริหารโครงการ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/12/2017 40
สูงวัยเล่าเรื่อง 25/09/2017 171
คู่มือ การใช้บริการห้องสมุด
เอกสารอ้างอิง :
25/09/2017 55
รายงานประจำปี 2559 08/06/2017 170
ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 05/06/2017 173
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการบ้านพอเพียงชนบท
เอกสารอ้างอิง :
09/03/2017 366
คู่มือการบริหารโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารอ้างอิง :
02/03/2017 360
พลเมืองภิวัฒน์ เล่ม 2
เอกสารอ้างอิง :
29/09/2016 607
แนวทางการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและการปรับโครงสร้างการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนและ พอช.
เอกสารอ้างอิง :
24/08/2016 925
สน รูปสูง [สหายวา] :นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
24/08/2016 700
รายงานประจำปี 2558
เอกสารอ้างอิง :
27/06/2016 1513
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน ฯ ปี 2555-2557
เอกสารอ้างอิง :
11/04/2016 1275
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2558 – 2560)
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1991
15 ปี รูปธรรม "พลังองค์กรชุมชนขับเคลื่อนเศรษกิจฐานราก"
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1518
พลเมืองภิวัฒน์
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1320
แผ่นพับแนะนำองค์กร พอช. พัฒนาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
29/10/2015 1670
หนังสือ นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
26/05/2015 397
ชุมชนพลเมือง จะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ (ปี 2558)
เอกสารอ้างอิง :
19/05/2015 348
สมัชชาพลเมือง คืออะไรและมีแนวทางอย่างไร?
เอกสารอ้างอิง :
19/05/2015 422
แผ่นพับ นโยบายคณะกรรมการสถาบัน ฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 18/05/2015 441