playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

กาญจนบุรี/ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่าจอมยุทธ์ของภาคกลางและตะวันตก โซนกลาง ได้นัดหมายมารวมตัวกัน ณ รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมาเข้าฝึกวิทยายุทธ์ เคล็ดวิชา “สื่อสารจัดการความรู้” เป้าหมายสูงสุดเมื่อฝึกฝนจนสำเร็จจะได้เป็น “นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน”  และจะนำไปเป็นกระบอกเสียงของชุมชน  ประกาศให้ “จักวาลสั่นสะเทือน” รับรู้เรื่องราวของชุมชน             โดยมีนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน  จำนวน 20   คน  จากจังหวัดต่างๆ  เช่น  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  นครปฐม  สุพรรณบุรี  และกาญจนบุรี  ทีมงานวิชาการจากสำนักงานภาคกลางและตะวันตก  และทีมวิทยากรจากสำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน  สถ...
                                                                                                                                       โดย พินทร์อร มะธุระ  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 120 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 61,164 ไร่ หรือประมาณ 97.86 ตารางกิโลเมตร ตำบลท่ายางแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากร 9,237 คน 1...
กาญจนบุรี / เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองจัดสัมมนาสรุปบทเรียนงานดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว  และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน   เป้าหมายมีแกนนำที่เข้มแข็ง  มีกลไกการจัดการ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฯลฯ  เพื่อนำไปสู่การ   “คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้เมือง” อย่างแท้จริง ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง (คพสค.) ได้จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการทำงาน  และพัฒนาศักยภาพผู้นำของเครือข่ายฯ ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี งานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวจตุจักร จำกัด สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพหลโยธิน32 จำกัด สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย จำกัด  และคณะกรรมการเคร...
                                                                                                                     โดย สุวัฒน์  คงแป้น  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ราบสูงแห่งหนึ่งของทิวเขาหลวง มีเขาต่าง ๆ เช่น เขายอดเหลือง เขากลบ เขาวังไฟ รายล้อม จึงเรียกที่ราบนี้ว่า "อ่าวกรุงชิง" มีเนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ น้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สถานที่ท่องเที่ยวที่เลื่องชื่อคือ...
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เหลียวหลังแลหน้า ร่วมพัฒนาระบบธรรมาภิบาล” ณ ชั้น 1 ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม โดยมีขบวนองค์กรชุมชนทั้ง 16 จังหวัดเข้านร่วม 136 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 5 ประเด็นงาน ยุทธศาสตร์จังหวัด และกองเลขา รวมจำนวนตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคกลางและตะวันตก           ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก นายปฏิภาณ จุมผา กล่าวเปิดเวทีและกล่าวถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ดี และชี้ให้เห็นถึงการนำระบบธรรมาภิบาล มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับการทำงานของพี่น้องขบวนสภาองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิ...
                                                                                                                           โดย นายสุวิทย์  จันทวงษ์           ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่โดยประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,700 ไร่ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน จำนวน 2,240 ครัวเรือน ประชากร 6,106 คน เป็นหญิง 2,995 คน     ชาย 3,111 คน ส่วนใหญ่นับถ...
ชุมชนกัลยาณมิตร/ รอง ผอ.พอช.มอบบ้านมั่นคงชุมชนกัลยาณมิตร  273   ครอบครัว  ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า  โดยชาวชุมชนใช้เวลาเจรจาต่อรองกับการรถไฟฯ นานเกือบ 5 ปี  จนได้รับสัญญาเช่าที่ดิน 6 ไร่  30 ปี  เพื่อสร้างบ้านมั่นคงรองรับชาวบ้าน 10 ชุมชน  มีบ้านกลางที่ชาวชุมชนร่วมกันสร้าง 2   หลัง  ขณะที่รอง ผอ.พอช.แนะชาวชุมชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายช่วยเหลือชุมชนอื่นที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยต่อไป วันนี้ (7   กุมภาพันธ์  2562) ที่ชุมชนกัลยาณมิตร  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  มีการจัดงาน “มอบบ้านร้อยใจร่วมแก้ปัญหาที่ดินรถไฟ” โดยมีนางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการมอบบ้านมั่นคงแ...
                                                                                                                              โดย กรรณิกา  ถิ่นบ้านใหม่ ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีพื้นที่ประมาณ471ตารางกิโลเมตร 294,375ไร่มีทั้งหมด 27หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์บางส่วนเป็นภูเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ราบมีอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา ปาล์ม สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ สภาพเศรษฐกิจสังคมโดยส่ว...