playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ชุมชนท่าสัก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นชุมชนประมงพื้นที่บ้าน ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต บริเวณแยกทางหลวง 402 ก่อนถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ตรีท้าวศรีสุนทร ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับทะเล ด้านอ่าวภูเก็ต  ทิศตะวันตกติดกับคลองธรรมชาติและป่าชายเลน ส่วนทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชนและสำนักสงฆ์           ท่าสักเป็นชุมชนมุสลิมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในการตั้งถิ่นฐาน แต่สันนิฐานว่า พื้นที่ตำบลป่าคลอกและตำบลไม้ขาวตอนล่าง มีชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงคาดว่าเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ชุมชนท่าสัก น่าจะเป็นลูกหลานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยประกอบอาชีพประมงเข้ามาจอดเรือบริเวณทางทิศเหนือของช...
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ที่ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสถาบันฯ   ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน           นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า พอช. จะต้องมีทิศทางในการบริหารองค์กรใน 3 ประการ ประการแรก พอช. จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการขับเคลื่อนงานที่ว่าด้วยการนำเสนอพื้นที่ตำบล...
ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร ถือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาที่ดินที่ริเริ่มโดยชาวบ้าน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกลสำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบประกอบด้วยป่าละเมาะและสวนผลไม้ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมีฝนตกชุกชุมเกือบตลอดปีโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงเดือนพฤษภาคม  -  กันยายน  อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  -  เมษายน  มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยปีละ  1800-2000  มิลลิลิตร  สภาพการถือครองที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันเกิดความสับสนระหว่างแนวเขต เพราะ ชุมชน บอกว่าอยู่อาศัยก่อน ประกาศ ส่วนทางภาครัฐแจ้งว่าชุมชนบุกรุกที่ดินของรัฐ บุกรุกป่า  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ป่าควนหมี เนื...
วันนี้(23 พ.ค.62) เวลา 14.30 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. นำโดยนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันฯ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ...
ตำบลตาชี เป็น 1 ใน 8 อปท. ของอำเภอยะหา จังหวัดยะลาห่างจากอำเภอ 20 กิโลเมตร ซึ่งการประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นการทำสวน/ทำไร่ อาชีพเสริมกล้วยฉาบ, ทุเรียนกวน, ส้มแขกตากแห้ง น้ำส้มแขก มีเขตการปกครอง 5 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมดในตำบลตาชี 1,822 คน แบ่งเป็นเพศชาย 888 คน และเพศหญิง 934 คน นับถือศาสนาพุทธ 100% มีวัดแห่งเดียวคือวัดวงกตบรรพต (วัดตาชี)           เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาชี  โดยมี นางสาวเอกศรา มณีนิยม เป็นประธาน ซึ่งมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 70 คน มีเงินสมทบ จำนวน 10,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 340 คน มีงบประมาณสมทบ 3 ขา จำนวน 181,220 บาท จากการขับเคลื่อนงานกองทุน ได้ม...
อ.เทพา  จ.สงขลา / ชาวเทพาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘เทพาที่ยั่งยืน’  จัดเวทีทำข้อเสนอแก้ไขการทำผังเมืองจังหวัดสงขลา  เพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  เน้นปกป้องพื้นที่อุตสาหกรรมไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม  ด้านนักวิชาการผังเมืองชี้ผังเมืองรวม จ.สงขลาที่กำลังแก้ไขนี้เหมือนกับจัดทำผังเมืองใหม่  เพราะกำหนดโซนพื้นที่ไม่มีความชัดเจน  เปิดช่องให้มีการนำพื้นที่เกษตรกรรมไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรม  ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  และเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศใช้ผังรวมจังหวัดสงขลาเมื่อปี 2561  และขณะนี้ได้ปรับปรุง (ครั้งที่ 1 ) เรื่องการจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  โดยกำหนดให้จังห...
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีสภาพเป็นที่ราบสูง อากาศชื่นลอมรอบด้วยภูเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีน้ำตกที่สวยงาม ในอดีตเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันบริเวณน้ำตกแปรสภาพรกร้างอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบและไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรประชากรในตำบลเชิงคีรีส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำสวนยาง และสวนผลไม้ผสมผสาน อาทิเช่น สวนลองกอง ทุกเรียน เงาะ ฯลฯ เมื่อปี  พ.ศ.  2542  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านดาฮง  และหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่ตำบลเชิงคีรี ราษฎรต่างเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก  ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิด  พระองค์ได้ทรงรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของราษฎ...