playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

242120.jpg

ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน –  29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)สำนักงานภาคเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System - PGS) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน วิสาหกิจเพื่อสังคม และบริษัทเอสซีอี วิสาหกิจเพื่อสังคม


ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ผู้จัดการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) อาจารย์ณรงค์  คงมาก ดร.ณิชาภัทร  ชอบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน บุก และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 87 คน วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องกระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีแนวทางที่จะพัฒนาให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมือง “เกษตรอินทรีย์ วิถีแม่ฮ่องสอน โดยการพัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาตลาด “บุก” หรือ หัวบุก ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นและพืชผักอินทรีย์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดด้านสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกับคนในสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย รูปธรรมของงานพัฒนาคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน   ได้มีการลงพื้นที่บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อ.เมือง แม่ฮ่องสอน เพื่อปฏิบัติการตรวจแปลงเกษตรกรจำนวน 8 แปลง ซึ่งบ้านกุงไม้สักนี้มีจุดดึงดูดที่สำคัญคือสะพานไม้ไผ่หรือที่หลายๆคนรู้จักนาม "ซูตองเป้"  ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต

102170.jpg

หลังกระบวนการฝึกอบรมสิ้นสุดลง นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้เกียรติมามอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS โดยผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนพร้องที่จะจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

18813676_10212711497243662_3902173118907019070_n.jpg

241137.jpg

242341.jpgรายงาโดย : ปุณญภัส  กมลเนตร 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter