playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Google_From1.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดเวทีการทบทวนและพัฒนาศักยภาพขบวนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่พอช. รวมจำนวน 30 คน

นายธนชัย  อาจหาญ  ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนชุมชนและภาคี ได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชนที่สำคัญ ณ ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน มีหลายหน่วยงานในระดับนโยบายเป็นที่รับรู้ เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการตามเจตนารมย์ “ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี” และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานต่างๆ  นำมาสู่เรื่องการสอบทานกองทุนสวัสดิการ  เพื่อให้เห็นพื้นที่รูปธรรมที่ดีของกองทุนต่างๆ ในจังหวัด การตรวจเช็คความซ้ำซ้อนของกองทุน และแผนการพัฒนายกระดับกองทุน เป็นต้น นำมาสู่การจัดงานวันนี้  

           Google_From.jpg

รักษาการพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสวัสดิการชุมชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเลขานุการภาครัฐคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด “การจัดงานวันนี้ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนจะดำเนินการอย่างไร ในการจัดสวัสดิการให้แก่พี่น้องประชาชน นำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน”   ทางพัฒนาสังคมยินดีเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนไปพร้อมกัน  จากนั้นเป็นการแนะนำและทดลองใช้เครื่องมือ Application เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ  โดยการใช้เครื่องมือ Google From  ประหยัดเวลา  ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถบันทึกข้อมูลได้ตนเองและประมวลผลได้ในระยะเวลารวดเร็ว   ผู้เข้าร่วมได้ลองทำแบบสอบทานติดตามผลกองทุนสวัสดิการชุมชน   และได้แลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือดังกล่าว 

ข้อตกลงร่วมกันของผู้เข้าร่วมเวที คือ การมีข้อมูลในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ  บทบาทของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน คือ การสอบทานกองทุน โดยทุกกองทุนจะต้องจัดส่งแบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน ได้มีการวางแผนการปฏิบัติการสอบทานในพื้นที่ โดยเลขาจังหวัดลงติดตามแบ่งเป็น 8 โซน8เวทีภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  และเป็นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตามเครื่องมือ Google From เพื่อประมวลต่อไป

 

 

รายงานโดยสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคีแบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter