playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
พอช. ร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือช่างคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาปนิก วิศวกร พอช. และทีมช่างอาสาจากโครงการบ้านมั่นคง ภาคกลาง ตะวันตก และอีสาน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน
S__12189709.jpg


วันนี้ (8 พ.ย. 2560) วันแรกของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมช่างในการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มคนไร้บ้านในการเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพและมีอาชีพที่มั่นคงผ่านการปฏิบัติในพื้นที่จริง รวมถึงวางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันของทีมช่างอาสาจากภาคต่างๆ และกลุ่มคนไร้บ้าน ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อให้งานก่อสร้างศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จตามแผนงานและงบประมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมช่างจากคนไร้บ้าน พี่เลี้ยงเครือข่ายคนไร้บ้าน ทีมช่างจากภาคเหนือ กลาง ตะวันตก และอีสาน ภาคีร่วมพัฒนา และเจ้าหน้าที่ พอช.

การอบรมดังกล่าวแบ่งกลุ่มช่างออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ งานไม้ งานผนังอิฐมอญ งานผนังอิฐบล็อก งานเหล็กและราวระเบียง เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงทฤษฎี ออกแบบวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคน เนื้องาน และระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริง

นายสมพร หารพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน กล่าวว่า เนื่องจากฝีมือของพี่น้องคนไร้บ้านเป็นเพียงแค่ลูกมือช่าง แต่มักเข้าใจว่าตัวเองเป็นช่าง ทำให้มีปัญหาเมื่อไปรับงาน “ความหมายของคำว่าช่าง โดยตามความหมายของคนทั่วไปต้องมีความชำนาญ แต่พี่น้องคนไร้บ้านเข้าใจความเป็นช่างที่ต่างกัน โดยฝีมือเขายังไม่ถึงเป็นเพียงแค่ลูกมือช่าง ซึ่งเมื่อไปรับงานหรือทำงานกับคนอื่นเขาบอกว่าตัวเองเป็นช่าง ทำให้เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วทำไม่ได้ หรือไม่สามารถทำงานที่รับมาจนจบได้ ในการอบรมครั้งนี้จึงอยากจะให้เขาเข้าใจความหมายของช่าง ฝึกเพิ่มความชำนาญ เพื่อให้สามารถรับงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ และทำงานจนประสบความสำเร็จ สร้างความมั่นคงเรื่องอาชีพและรายได้แก่คนไร้บ้าน รวมถึงฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นด้วย”  

นายอาทิตย์ ไฮงาม สถาปนิก พอช. ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ กล่าวว่า ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานร่วมกันกับทีมช่างอาสาจากภาคต่างๆ เพื่อใช้การก่อสร้างนี้เป็นพื้นที่ในการอบรมและปฏิบัติงานร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดคุณภาพการก่อสร้าง แล้วเสร็จตามงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ในปีงบประมานที่ผ่านมาเครือข่ายสลัม 4 ภาคได้มีการพัฒนาโครงการสำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน โดยมีแผนการสร้างศูนย์คนไร้บ้าน 3 แห่ง คือ ศูนย์เชียงใหม่ ศูนย์ขอนแก่น และศูนย์กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มก่อสร้างเป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการสร้างการเรียนรู้และรูปธรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเครือข่ายฯ ใช้ระบบผู้รับเหมารับเฉพาะงานโครงสร้าง ส่วนงานที่สถาปัตยกรรมและตกแต่งให้เครือข่ายคนไร้บ้านเป็นผู้ดำเนินการ ในรูปแบบ หจก.คนไร้บ้าน เพื่อที่เป็นการพัฒนาด้านอาชีพของคนไร้บ้านต่อไป  

404.jpg

407.jpg

416.jpg

427.jpg

437.jpg

444.jpg

458.jpg

467.jpg

 

รายงานโดย เรวดี อุลิต สำนักงานบ้านมั่นคง พอช.

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter