playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

23517887_1753128441364515_8104309017186576062_n.jpg

12 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 136 ตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 150 คน ซึ่งนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้

ประธานที่ประชุม อ.สังคม เจริญทรัพย์ ดำเนินการประชุม เริ่มจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบ การรายงานผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนสุรินทร์ การคัดสรรคณะอนุกรรมการภาคอีสาน กลไกการบริหาร แนวทางการขับเคลื่อนอีสานหนึ่งเดียว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายวิชัย นะสุวรรณโน ผช.ผอ.พอช.ภาคอีสาน กล่าวให้ที่ประชุมทราบถึงทิศทางการเคลื่อนสภาฯปี 2561 ที่จะมุ่ง 1) การจัดตั้งสภาฯให้ครบทุกตำบลภายใน 2 ปี เพื่อให้เป็นพื้นกลางในการแก้ปัญหา 2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสภาฯ เพราะมีแต่ปริมาณไม่เพียงพอ สภาฯ กว่า 6,500 แห่งทั้งประเทศต้องมีคุณภาพด้วย 3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ในการจดแจ้งจัดตั้ง และการมีส่งเสริมให้สภาฯมีบทบาทการพัฒนาในพื้นที่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผน และ 4) งบประมาณ ใช้กลไกสภาฯต้องคิดค้นนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่การประชุมเท่านั้น ในการผ่านงบประมาณจะใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

อย่างไรก็ตาม สภาฯที่เข้มแข็งควรลุกขึ้นไปมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสที่งบประมาณลงมาในพื้นที่ ขณะนี้ พอช.ภาคอีสานกำลังมีการจัดกรอบงบฯ ในการสนับสนุนสภาฯในภาคอีสาน เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้สภาฯ สุรินทร์ทราบต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เลือก นายสังคม เจริญทรัพย์เป็นประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสุรินทร์

นายเริ่ม สานุสันต์ และกำนันกิตติยา ธัญกิตติชัย เป็นรองประธานฯ และได้คัดเลือกตัวแทน 2 คนร่วมการประชุมระดับชาติ

 

รายงานโดย รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

 

23376382_1753128328031193_1090194540629416866_n.jpg

23435008_1753128298031196_4472295466608999300_n.jpg

23435038_1753128424697850_5782260456533571760_n.jpg

23473167_1753128334697859_7867607825638158817_n.jpg

23517887_1753128441364515_8104309017186576062_n.jpg

23519265_1753128388031187_6463636683512049131_n.jpg

23559870_1753128294697863_5256309656652424680_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter