playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Sufficiency_Houses2.jpg

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท จัดเวทีบันทึกความร่วมมือ MOU โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561  ตำบลรูปธรรม 17 ตำบล ผู้เข้าร่วมจำนวน 130  คน  จากตำบลรูปธรรม 8 อำเภอและหน่วยงานภาคีพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมข้อตกลงร่วม กับตำบลรูปธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และมอบของขวัญโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท ปี 2561 จำนวน 36 ตำบล จำนวน  239 ครัวเรือน

Sufficiency_Houses3.jpg
นายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ให้หลักคิดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยกล่าวว่า  “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะเกิดขึ้นได้บนฐานของชุมชนจัดการตนเอง โดยไม่รอ ชุมชนต้องเป็นผู้กำหนดชีวิต  โดยเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ “ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตนเอง พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง จะมีผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในชุมชน และมีอำนาจอยู่เหนือชุมชนเข้ามากำหนดการพัฒนาแทนชุมชน”  และในฐานะที่เป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานพัฒนา บนความเชื่อมั่นและมีความมุ่งมั่นขบวนองค์กรชุมชนและพี่น้องในทุกระดับจะสามารถจัดการตนเองได้ และสร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการมีความรู้ความสามารถและเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า  โดย พอช. จะหนุนเสริมเครื่องมือเพื่อให้พี่น้องขบวนองค์กรชุมชน  คิด ทำ ตัดสินใจ ด้วยชุมชนเอง  โดยมีการใช้เครื่องมือ พอช. ใช้ในการขับเคลื่อนงานทุกประเด็น ในการจัดงานครั้งนี้จะเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่คนจังหวัดชัยนาทที่ต้องการมอบบ้านพอเพียงให้รัฐบาลในปี61 ตามเป้าหมาย 239 ครัวเรือน และให้คนในจังหวัดอยู่บนพื้นฐานความสุข สงบ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงาน หัวหน้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น นายอำเภอ นายก ผู้ใหญ่บ้าน กำนันและพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาทที่มีบทบาทสำคัญของการขับเคลื่อนงานพัฒนาไปด้วยกัน  

Sufficiency_Houses4.jpg

นางจรรยา  กลัดล้อม คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนที่ผ่านมา และกระบวนการทำงานการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในทุกระดับเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยเวทีครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชนบทภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่งคงและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแผนระยะ 20 ปี จังหวัดชัยนาท ในปี 2560  ได้มีการแก้ไขปัญหาไปแล้วจำนวน 227 ครัวเรือน และในปี  2561 ได้การสนับสนุนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา จำนวน 239 ครัวเรือน ซึ่งจะมอบเป็นของขวัญปี 2561 ในครั้งนี้


Sufficiency_Houses.jpgSufficiency_Houses1.jpg

Sufficiency_Houses6.jpgSufficiency_Houses7.jpg

Sufficiency_Houses5.jpg


งานวิชาการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท : รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter