playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

1067.jpg

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบของขวัญปีใหม่ 9 กล่องเพื่อส่งความสุขให้กับชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ของขวัญเด็กแรกเกิด 2.แอพพลิเคชั่นครอบครัว 3.Family data 4.ผู้สูงอายุยืนเยาว์ 5.ศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง 6.1300 โทรสุขทั่วไทยยิ้มไกลทั่วโลก 7.การเคหะลดแลกแจกแถม  8.ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ 9. มอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 2,561 หลัง ใน 12 ตำบล รวมซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย จำนวน 214 ครัวเรือน  โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รวมเป็นเงิน 3,562,500 บาท ( สามล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

การจัดงานร่วมกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “ พม ”  และเพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีมอบบ้านในช่วงเช้า  ต่อมาในช่วงบ่าย ขบวนองค์กรชุมชน 12 ตำบล จัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการ บ้านพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ นายธีรพงษ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้แนวคิดการทำงานและสร้างความคุ้นเคยระหว่างพื้นที่กับสถาบัน  ดังนี้


 “ รัฐบาลได้ให้โอกาสพี่น้องขบวนองค์กรชุมชน กำเนิด พอช. เมื่อปี 2543 ในภารกิจสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นต่อพี่น้อง เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ำ ยกระดับให้มีสถานะดีขึ้นด้วยเครื่องมือ 5 เครื่องมือภายในประเด็นงานยุทธศาสตร์ 1.ที่อยู่อาศัย บ้านมั่นคง แก้ไขปัญหาคนจนที่บุกรุกที่ดินผู้อื่น 2.เศรษฐกิจและทุนชุมชนเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ สร้างวิถีชุมชนด้วยตัวชุมชนเอง 3.สภาองค์กรชุมชน เป็นเรื่องประชาชนในตำบลร่วมคิดร่วมทำฟังปัญหาและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและนำสู่การขับเคลื่อนสู่นโยบาย 4.สวัสดิการชุมชน เป็นการสมทบกองทุนวันละ 1 บาท ร่วมกับท้องถิ่นเป็นเรื่องลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีหน่วยงานอื่นและกองทุนอื่นเข้ามาสนับสนุนเป็นการดูแลให้ทั่วถึงบุคคลฐานล่างที่ครอบคลุมทั้งชุมชน และ 5. ที่ดินชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาการทำมาหากินในชนบท เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องในชุมชน ”  


 “ ได้รับงบประมาณไปแล้ว ทำตามข้อตกลงหรือไม่ บ้านฯ สภาฯ สวัสดิการฯ นำไปขับเคลื่อนตามบันทึกความร่วมมือ ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ พอช.ไม่ได้มุ่งเน้นสนัลสนุนด้วยเงินงบประมาณเป็นตัวตั้ง แต่เป็นการหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง นั่นคือ ความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน “ เป็นคำกล่าวปิดท้ายของ นายธีรพงษ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก

หลังจากนั้นก็ได้ทำพิธีบันทึกความร่วมมือของบ้านพอเพียง 12 ตำบล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ผู้เดือดร้อนและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป1057.jpg1087.jpg

S__4800712.jpg

S__4800709.jpg


พัชรินทร์  เกษสุวรรณ นักสื่อสารจัดการความรู้ภาคกลางและตะวันตก:   รายงาน 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter