playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

584820.jpg

วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และมอบของขวัญปีใหม่ในโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2561  โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและเป็นผู้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับชุมชนผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2561 จำนวน 35 ตำบล จำนวน 205 ครัวเรือน

          ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 4 ฉบับ ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ปี2561

2. โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ปี2561

3. โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดเพชรบุรี ปี2561

4. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ปี2561

 โดยเป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีตัวแทนภาคีร่วมลงนามได้แก่ สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ตัวแทนท้องถิ่น โดยมีตัวแทนชุมชน ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวให้ขวัญกำลังใจกับขบวนองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล ว่า “ขบวนองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบลได้ร่วมกันทำงานเพื่อคลี่คลายปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ศาสนาและวัฒนธรรม หรือประเด็นงานอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวชุมชนเอง เสมือนการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง แก้ไขปัญหาของตนเอง ลดภารกิจและหนุนเสริมการทำงานของภาคราชการได้เป็นอย่างมาก เมื่อชุมชนหรือพื้นที่มีความเข้มแข็ง ย่อมส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน   การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ที่เป็นองค์กรสร้างเสริมความเข้มแข็งในระดับฐานราก จะเป็นการปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงการพัฒนาให้ชุมชนที่เคยต้องรอรับหรือตั้งรับ กลายเป็นชุมชนพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ สร้างความสุขมวลรวมในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง เมื่อชุมชนเข้มแข็งย่อมเชื่อมโยงมิติการพัฒนาได้อย่างรอบด้าน และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป”

584827.jpg

1129.jpg
นักสื่อสารชุมชนจังหวัดเพชรบุรี รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter