playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

125150.jpg

11 มกราคม 2561 เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   โดยครั้งนี้นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้รับการสนับสนุน ทั้งหมด 11 ตำบล จำนวน 228 ครัวเรือน งบประมาณโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมทั้งสิ้น 3,562,500 บาท 

จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุม 111 อปท.ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การทำงานประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน 96 ตำบล จัดทำแผนพัฒนาตำบล 13 ตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน 49 กองทุน เศรษฐกิจและทุนชุมชนและพัฒนาเป็นชุดความรู้ตำบล  13 ตำบล แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงปี 2560 โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 2 ตำบล 38 ครัวเรือน และบ้านมั่นคงเมืองจำนวน 6 เมือง 17 ชุมชน ผู้เดือดร้อน 1,429 ครัวเรือน  และในส่วนของจังหวัดมีการเชื่อมโยงกับภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชนในการหนุนเสริมงานพื้นที่และขบวนองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ด้านนางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุม (องค์การมหาชน)  กล่าวทิ้งท้ายแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงประสานกลุ่มองค์กรที่มีในตำบล ด้วยวิธีการสำรวจศักยภาพ จุดเด่นหรือจุดแข็งในพื้นที่ของตนเองมาต่อยอดในการพัฒนา  รวมถึงให้ความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาและเชื่อมโยงแผนงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ดังนั้นแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยภายใต้การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทนั้นนับเป็นการเปิดบทบาทการทำงานขบวนองค์กรชุมชน กับหน่วยงานและประเด็นงานอื่นๆให้ครอบคลุมได้  ใช้งานสวัสดิการชุมชนเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูลของประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆในพื้นที่  รวมถึงข้อมูลการจดทะเบียนคนจนเพราะรัฐบาลจะให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานกับกลุ่มเป้าหมายนี้มากขึ้น  ฉะนั้นถ้าเราสร้างบทบาทของสภาองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนให้ชัดเจนก็จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงงานพัฒนาในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของขบวนองค์กรชุมชนต่อไป

125153.jpg

125154.jpg

S__7610423.jpg

S__7610421.jpg

 

 

 กมลรัตน์ สุตตสันต์  บริหารงานข้อมูลภาคกลางและตะวันตก

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter