playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

6953.jpgนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มอบของขวัญปีใหม่ โดยซ่อมสร้างบ้านให้กับชุมชน 14 ตำบล  202 ครัวเรือน พร้อมงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง รวมงบประมาณ 5,022,500 บาท ให้ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง

11 มกราคม 2561 ท่านวีร์รวุฒธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถของชุมชนปี 2561 และมอบของขวัญเนื่องในวาระปีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง การมอบของขวัญในครั้งนี้ประกอบด้วย งบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 14 ตำบล 202 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,562,500 บาท และงบประมาณจำนนวน 1,460,000 บาท ในการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่เป้าหมายหลักคือคนอ่างทองเข้มแข็ง จัดกการตนเองได้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,022,500 บาท ทั้งนี้ท่านผู้ว่าฯ ยังมอบนโยบายสำคัญ “การการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งนำไปสู่ความยังยืนได้นั้น ต้องดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงได้ทรงได้แนวทางไว้ ต้องรู้จักใช้ รู้จักออม และในการพัฒนาพื้นที่ต้องคำนึงถึงข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและนำข้อมูลที่เป็นจริงมาใช้ในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับงบประมาณตามรายละเอียดข้างต้น คุณธนพล เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมตอกย้ำแนวทางการหนุนเสริมและพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน บทบาทสำคัญของสถาบันฯ ที่สำคัญคือการหนุนเสริมและผลักดันให้ชุมชนเกิดเป้าหมาย เกิดยุทธศาสตร์ภาคประชาชนที่ตรงกับความต้องการของชุมชนเอง รวมถึงสามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ชุมชนวางไว้ทั้ง ระดับตำบล จังหวัด นำชุมชนไปสู่การอยู่ดีมีสุขที่ชุมชนได้ตั้งเป้าหมายไว้

6957.jpg

 สดิ้งทิพย์: รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter